Begroting 2019

Leeswijzer

Leeswijzer
Dit is de begroting van de gemeente Leudal.
Leudal streeft ernaar om gemeentelijke informatie duidelijk, eigentijds en transparant te communiceren. Wij stellen naast de website ook nog een papieren versie beschikbaar.
Verder maken we met een heldere infographic de inzet van geld volledig inzichtelijk, met de gemeentelijke doelen en hoe die worden bereikt. Al met al maakt deze begroting optimale communicatie en samenwerking mogelijk tussen college- en raadsleden onderling, en tussen de gemeente en alle betrokkenen.

De programmabegroting 2019 bestaat uit de volgende onderdelen.

Bestuurlijke samenvatting
In dit onderdeel vindt u een beschrijving van de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen voor 2019 en de daarop volgende jaren. Ook komen de projecten aan bod.

Programma’s
De programma-indeling is nieuw. De opzet voor de programma's is in samenwerking met de "Klankbordgroep financiën-P&C" tot stand gekomen. Vanuit de behoefte van de raad om te komen tot werkbare programma's, die ondersteuning bieden aan kaderstelling, die het mogelijk maken om verantwoording af te leggen en die eenduidig en evenwichtig zijn, zijn wij gekomen tot de volgende opzet:

Doelstelling

Subdoelstellingen

Inwoners en ondernemers voelen zich veilig en beschermd.

Er is minder criminaliteit en overlast gerealiseerd, door preventie en bemiddeling.

De preventieve en repressieve bestrijdingsorganisatie is op orde.

De georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende effecten zijn teruggedrongen.

De mogelijkheid voor alle inwoners om zich via onderwijs te kunnen ontwikkelen is gewaarborgd.

Voorzieningen zijn dusdanig ingericht dat multifunctioneel gebruik tot de mogelijkheden

behoort. Schooluitval en onderwijsachterstanden zijn afgenomen.

Laaggeletterdheid is teruggedrongen en er is passend aanbod.

Inwoners zijn in staat gesteld om lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond te blijven.

Inwoners zijn zich bewust van de invloed van hun levensstijl op hun gezondheid.

Er is sprake van vroegtijdige ondersteuning.

Hulp in nood is beschikbaar.

Werkgelegenheid is behouden en banen zijn gecreëerd in de gemeente en in de regio.

Er is sprake van regionale samenwerking van gemeenten, ondernemers en onderwijs-

instellingen. Er is een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.

Het woonklimaat in Leudal is aantrekkelijk en leefbaar.

Er zijn voldoende passende woningen beschikbaar voor alle doelgroepen waaronder arbeidsmigranten en statushouders.

Kansrijke en innovatieve (agrarische) bedrijven kunnen zich ontwikkelen op duurzame locaties.

Er is sprake van toenemend naleefgedrag door adequate handhaving.

De gemeente is goed bereikbaar per openbaar vervoer

De gemeente heeft een duurzame en functionele openbare ruimte op beeldkwaliteit B.

Onze kapitaalgoederen zijn duurzaam onderhouden op een adequaat niveau (wegen, groen, riolering)

Inwoners zijn betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

De voorzieningen in de openbare ruimte sluiten aan bij de behoeften van de inwoners.

De gemeente heeft een duurzame, schone en gezonde leefomgeving gerealiseerd.

Leudal wordt in de regio gezien als een duurzame gemeente.

Er is sprake van een grote mate van naleefgedrag op de wettelijke milieuregels.

Gezamenlijk met bedrijven en inwoners zoveel energie besparen en opwekken uit hernieuwbare bronnen dat tot 2020 per jaar 1,5% bespaard wordt en 14% hernieuwbaar opgewekt is.

Leudal is een energie neutrale gemeente.

Leudal heeft en behoudt een leidende positie als het gaat om windenergie.

Inwoners hebben toegang tot en nemen deel aan sport en bewegen.

Sportaccommodaties zijn gebundeld verspreid over de woongebieden.

Er is sprake van sociale integratie en participatie, zodat mensen aan sport en bewegen doen.

Culturele ontwikkeling en kunstzinnige vorming is laagdrempelig en voor alle doelgroepen toegankelijk.

De gemeente heeft een breed kunst- en cultuuraanbod.

Leudal is aantrekkelijk voor toeristen en recreatie levert een bijdrage aan de werkgelegenheid.

Leudal is gepositioneerd als een aantrekkelijke groene toeristisch-recreatieve bestemming

Leudal heeft meer recreanten en toeristen getrokken, die langer blijven en meer besteden.

Leudal heeft de recreatieve bestedingen van eigen inwoners gestimuleerd.

Alle kinderen groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

Het gebruik van (zware) specialistische jeugdhulp is verminderd.

Voor alle jeugdigen zijn er voldoende en toegankelijke voorzieningen beschikbaar.

Er is sprake van afnemend gebruik van voorzieningen door de inzet van preventie en vroegsignalering.

Jeugdigen kunnen rekenen op de eigen kracht van de ouders en hun sociale netwerk.

Inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud en nemen deel aan het maatschappelijk verkeer.

Iedereen neemt deel aan het economische en maatschappelijk verkeer.

Inwoners zijn zelfredzaam.

Inwoners in de gemeente leven niet in armoede.

Er is sprake van adequate bundeling van maatschappelijke voorzieningen op woongebiedsniveau.

Statushouders zijn binnen 5 jaar geïntegreerd.

Leudal is een mantelzorgvriendelijke gemeente.

Leudal heeft een snelle, kwalitatief goede en toegankelijke dienstverlening die aansluit bij de wensen van de klant.

De gemeente trekt samen op met burgers en bedrijven in de doorontwikkeling van de dienstverlening waarbij we een gemiddeld rapportcijfer 7 behalen.

De gemeente stimuleert de participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke partners.

Het beleid van de gemeente wordt co-creatief opgesteld.

Leudal staat open voor burgerinitiatieven die gericht zijn op leefbaarheid en de participatie bevorderen.

De informatievoorziening van Leudal is transparant.

Meerjarig sluitende begroting

Alle jaarschijven zijn structureel sluitend.

Het weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit voldoen aan de norm.

Er is beleid en inzicht inzake de kostendekkendheid van de leges.

Tot slot presenteren we per programma de verbonden partijen die ingeschakeld worden voor de realisatie van onze doelen en de 50 verplichte indicatoren vanuit het BBV. Deze verplichte indicatoren zijn, als eerste oefening, op enkele onderdelen aangevuld met eigen indicatoren. Om de sturing op de doelstellingen te versterken gaan we komend jaar extra aandacht geven aan het werken met deze  indicatoren.

Paragrafen
De paragrafen hebben een verplicht karakter en gaan in op de financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken.

Financieel
Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie.
Met onder andere een geprognosticeerde balans, het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, het meerjarig-investeringsplan en het overzicht van de reserves en voorzieningen. De meeste onderdelen in dit hoofdstuk zijn wettelijk voorgeschreven.

Bijlagen
In het laatste deel van de begroting zijn diverse (verplichte) overzichten op detailniveau opgenomen.

ga terug