Begroting 2019

Participatie

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~ Inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud en nemen
deel aan het maatschappelijk verkeer ~
~ Inwoners zijn zelfredzaam ~

We streven naar een samenleving waarin elke inwoner zoveel mogelijk vanuit eigen kracht functioneert binnen een sterke gemeenschap. Deze uitgangspunten vormen de basis voor een samenleving waarin iedereen meedoet, waarin we zolang mogelijk zelf de regie over ons leven voeren en elkaar en de mensen om ons heen ondersteunen.

Het doel van participatie is het vergroten van de zelfredzaamheid. Dat betekent niet dat inwoners zichzelf maar moeten redden. Het beleid heeft een preventief effect en moet ertoe leiden dat mensen leren hoe ze hun grip op de eigen situatie kunnen vergroten. Het vergroten van de grip en zelfvertrouwen betekent een stap vooruit richting een eigen inkomen en participatie in de samenleving.

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Van burgers mag verwacht worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan. Burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving, onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, moeten een beroep kunnen doen op ondersteuning door de gemeente. Hiermee beogen we dat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Wat willen wij bereiken?

Participerende samenleving, preventie en de basisvoorzieningen
De gemeente stimuleert een participerende samenleving waarin mensen meer voor elkaar willen betekenen en waarin eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Wij zetten in op ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren. Preventie is hierbij een voorwaarde.

Participatiewet
Ook in 2019 worden de uitkeringen, alsmede de bijzondere bijstand, rechtmatig en tijdig verstrekt.  
We willen een hogere uitstroom uit de uitkering realiseren en daarmee het aantal uitkeringen terugbrengen middels re-integratie in het Werkbedrijf Leudal.

Het MensOntwikkelBedrijf (MOB) gaat in 2019 over in het Werkbedrijf Leudal. Door een professionaliseringsslag wordt het Werkbedrijf een goed functionerend re-integratiebedrijf. Ons doel is om hiermee het aantal te verstrekken uitkeringen terug te brengen. Daarnaast worden mensen geactiveerd om deel te nemen aan vrijwilligerswerk.

WMO
In 2019 streven we er naar om de voorzieningen WMO rechtmatig en tijdig verstrekken. Dit door middel van de nieuwe werkwijze waarbij in 2018 mee gestart zijn, het resultaat gericht werken.   
Daarnaast willen we in 2019 een dementie –en mantelzorg vriendelijke gemeente zijn en hier het aankomende jaar dan ook alle aandacht aan geven en besteden.

In 2019 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit doen we in samenwerking met de regio.

Totaal programma

Participatie

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

22.553

21.345

21.153

21.105

21.120

Baten

0

-6.170

-6.095

-6.095

-6.095

-6.095

Mutatie reserves

0

0

672

814

600

590

ga terug