Begroting 2019

Overhead

Overhead omvat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.
Hiertoe behoren in ieder geval leidinggevenden in het primair proces, de ondersteuning vanuit de afdeling bedrijfsvoering op de “PIOFACH” functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting) en overige kosten niet toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

Nieuwe voorschriften schrijven voor dat in de begroting een apart overzicht wordt opgenomen van de overhead kosten. In de programma’s staan dan alleen de kosten die betrekking hebben op het primaire proces. Door deze wijziging ontstaat meer inzicht in de omvang van de kosten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder. De vergelijkbaarheid van de kosten van overhead en de kosten van het primair proces neemt hierdoor toe.

Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot onder 65 gemeente over 2016 komt een gemiddeld overheadpercentage van 32, waarbij de verschillen uiteenlopen van 22 tot 42 procent.

Voor de gemeente Leudal bedraagt het overheadpercentage in 2019 afgerond 32 t.o.v. 33 vorig jaar.

Overhead mag toegerekend worden aan grondexploitaties en investeringen.

Wat mag het kosten?

(bedragen x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Investeringen

0

175

175

175

175

175

Grondexploitaties

Subsidieprojecten

Overhead

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

11.541

10.470

10.603

10.587

10.776

Baten

0

-449

-449

-449

-449

-449

Mutatie reserves

0

0

-1.467

-1.539

-1.249

-1.279

ga terug