Begroting 2019

Woon-, werk- en leefklimaat

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~ Werkgelegenheid is behouden en banen zijn gecreëerd in de gemeente en in de regio ~
~ Het woonklimaat in Leudal is aantrekkelijk en leefbaar ~
~ De gemeente heeft een duurzame en functionele openbare ruimte op beeldkwaliteit B ~
~ De gemeente heeft een duurzame, schone en gezonde leefomgeving gerealiseerd ~
~ We besparen samen met bedrijven en inwoners zoveel mogelijk energie
en wekken energie op uit hernieuwbare bronnen ~

Zorgen voor een veilig, duurzaam en aangenaam woon-, werk- en leefklimaat is een van de belangrijkste en omvangrijkste beleids- en uitvoeringstaken van de gemeentelijke overheid. Steeds meer wordt die “overheidstaak” opgepakt samen met inwoners, instellingen en bedrijven.

Hiertoe zijn onder andere trajecten opgestart voor een Omgevingsplan en -visie, meerdere gebiedsvisies voor bedrijventerreinen, (kern)winkelgebieden en natuur- en recreatiegebieden. Belangrijkste voorbeeld is “Buitengebied in Beweging” dat als doel heeft het buitengebied toekomstbestendig te maken en te houden. Concreet werken we met alle betrokkenen aan kansen voor infrastructuur, handhaving, bedrijvigheid, natuur, klimaat en gezondheid.

De raad wordt waar mogelijk in een vroegtijdig stadium bij de beleidsontwikkeling betrokken. Daarbij speelt de dialoog met de bevolking een belangrijke rol. Om goed beslagen ten ijs te komen en toekomstige probleemgevallen te voorkomen wordt op een aantal sleutelposities de kwaliteit en de capaciteit van onze ambtelijke ondersteuning versterkt. Onder andere op het gebied van juridische advisering en toetsing, handhaving, het omgevingsbeleid en de ondersteuning van het Leudalse bedrijfsleven.

Implementatie Omgevingswet
Gemeente Leudal is medio 2017 gestart met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Om beter in te spelen op kansen, ontwikkelingen en opgaven die spelen in de maatschappij, wordt het stelsel van de wetgeving voor de fysieke leefomgeving aangepast.

Binnen het Programma  Buitengebied in Beweging wordt al gewerkt en geëxperimenteerd met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Ondanks dat de invoeringsdatum is uitgesteld van 1 januari 2019 naar 1 januari 2021, is het tijd om te versnellen. Er moet nog veel werk verzet worden voor 2021. De implementatie behelst niet enkel een stelselwijziging; de manier van werken gaat veranderen (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en het digitaal stelsel moet op orde worden gebracht. De transitie naar een nieuw stelsel is een omvangrijke opgave en het Rijk geeft dan ook aan dat de volledige transitie afgerond is in 2029.

De Omgevingswet geeft meer ruimte voor lokale afwegingen: Er is meer beleidsruimte en meer lokaal maatwerk mogelijk. Dit biedt kansen om de Leudalse vraagstukken en maatschappelijke opgaven anders te benaderen. De gemeente bepaalt hoe om te gaan met deze handelingsruimte. Hierbij komen we terug op de basisvraag die net als in andere visies richting geeft aan de toekomst van Leudal: Wat voor gemeente willen wij zijn? Willen wij enkel aan de wettelijke verplichtingen voldoen of gebruiken wij de Omgevingswet om een forse vernieuwingsslag door te voeren? Kortom: het is van belang dat wij duidelijk krijgen wat onze ambitie is betreffende de Omgevingswet.
In 2019 herijken we de visie 'Leven in Leudal 2020'. De herijking van deze visie pakken we integraal op met onder meer de Omgevingsvisie. De uitkomst van dit visietraject nemen we op in een ambitiedocument, dat de raad zal vaststellen. Dit ambitiedocument is vervolgens de basis voor het programmaplan. Aan de hand van het programmaplan wordt in 2021 de Omgevingsvisie Leudal opgesteld en de uitvoering van de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie ingericht. In de komende drie jaar wordt reeds gestart met diverse projecten en trajecten waarbinnen de uitgangspunten van de Omgevingswet worden toegepast, denk hierbij aan: Buitengebied in beweging, Woonvisie, Ontwikkeling bedrijvenlocaties en Verdeling van functies en voorzieningen in de dorpen.  

Wat willen wij bereiken?

De gemeente is er om randvoorwaarden te scheppen om de kracht van de samenleving te ondersteunen. Samen met onze partners werken we aan een nóg sterkere economische structuur, een goed en aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat en het bevorderen van de sociale cohesie.

Omdat we streven naar een hoge kwaliteit van onze gemeentelijke dienstverlening zorgen we voor een adequate en publieksvriendelijke uitvoering van de taken in het woon-, werk- en leefklimaat die onze verantwoordelijkheid zijn. Hierbij valt te denken aan: (omgevings)vergunningen, toezicht & handhaving, weg-, riool-, (nuts)infrastructuur en omgevingsplannen. Een goede informatievoorziening, 1 loketfunctie en beperking van de bureaucratie worden in de komende jaren concreet vormgegeven.

Uitgangspunt is dat alle beleids- en uitvoeringsplannen in de openbare ruimte in dialoog samen met alle belanghebbenden worden samengesteld.

Totaal programma

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

17.837

17.207

16.937

17.017

17.090

Baten

0

-9.405

-9.225

-9.258

-9.223

-9.265

Mutatie reserves

0

0

-413

-367

-431

-532

ga terug