Begroting 2019

Uitgangspunten begroting

  1. Een structureel en reëel sluitende meerjarig begroting (structureel en reëel evenwicht). Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
  2. De meerkosten voor de salarisverhogingen vanuit de cao worden gedekt uit de middelen die daartoe via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.
  3. Specifiek toe te rekenen compensaties, bezuinigingen en efficiencykortingen die concreet het gevolg zijn van taakmutaties worden financieel door vertaald ten laste en/of ten gunste van de beleidsposten in de begroting.
  4. Onroerende zaakbelasting voor de jaren 2019 t/m 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld (dat wil zeggen zonder inflatiecorrectie).
ga terug