Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De risico’s waarmee gemeenten worden geconfronteerd, zijn de laatste jaren fors toegenomen. Denk aan risico’s op het terrein van aansprakelijkheid, financiën, imago en informatie. De complexiteit van projecten waarbij gemeenten zijn betrokken, nieuwe wet- en regelgeving en de decentralisaties werken die risico’s onder meer in de hand. Bij publieke besluitvorming spelen veel aspecten een rol, zoals het beheersen van deze risico’s. In de actualisatie van de nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen (vastgesteld november 2014) is ingegaan op de ontwikkelingen van het beleid rond risicomanagement. Uitgangspunt is dat risicomanagement een onderdeel is van het integraal management. De regie wordt gehouden vanuit de risicobeheermatrix die twee keer per jaar geactualiseerd wordt.

In deze paragraaf worden de belangrijkste zaken hiervan weergegeven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

  • weerstandsvermogen
  • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
  • een inventarisatie van de risico’s;
  • relatie risico's en weerstandscapaciteit;
  • een inzicht in de reserves en voorzieningen.
ga terug