Begroting 2019

Sport en cultuur

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~ Inwoners sporten en bewegen ~
~ Culturele ontwikkeling en kunstzinnige vorming is voor alle doelgroepen toegankelijk ~
~ Leudal is aantrekkelijk voor toeristen, en
recreatie levert een bijdrage aan de werkgelegenheid ~

Leudal heeft een bloeiend verenigingsleven. Van muziek tot sport en van kunst tot cultuur. Vele enthousiaste vrijwilligers organiseren activiteiten en evenementen voor de inwoners en bezoekers in de gemeente.

Mensen ontmoeten elkaar bij activiteiten op gebied van cultuur en sport, wat leidt tot meer betrokkenheid bij de samenleving. Dit biedt kansen voor mensen van verschillende achtergronden of mensen met een beperking om mee te doen.

Het vrijetijdsaanbod (commercieel en niet-commercieel) in onze gemeente draagt bij aan het woon, -en leefklimaat van onze inwoners. Ook is de vrijetijdssector belangrijk voor onze economie.

Sport-, en cultuur en vrijetijdsvoorzieningen leveren een bijdrage aan het woon-, en leefklimaat en gezonde en vitale inwoners. Dit is wat we willen en daarom vinden we investeren in sport, bewegen en cultuur belangrijk. 

Wat willen wij bereiken?

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur heeft de kracht om mensen te verbinden en biedt mensen de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien. Leudal streeft naar een veelzijdig en kwalitatief sterk cultureel aanbod dat primair gedragen wordt door inwoners, verenigingen, culturele instellingen en ondernemers die zich actief opstellen en samenwerken. We vinden het van belang dat cultuur voor iedereen bereikbaar is en dat het aanbod aansluit bij de identiteit en de vraag van inwoners van Leudal. Dit staat als uitgangspunt centraal in het nog te ontwikkelen kunst en cultuurbeleid.

Sport
Sport is een vrijetijdsbesteding met een sterke een maatschappelijke waarde voor de welzijn en gezondheid van onze inwoners. Wij streven naar een omgeving waarin alle inwoners kunnen sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. Daarom gaan we deelname aan beweeg- en sport activiteiten bevorderen en beschikbaar houden voor alle inwoners. Ook samenwerking, tussen Leudalse verenigingen en interregionaal, achten we van belang voor een bloeiend sportklimaat.
Dit willen we onder andere realiseren en vaststellen door de ontwikkeling van een sportbeleid met een duidelijk Leudals karakter. Daarbij zullen partners en belanghebbende organisaties worden betrokken. Ook de aansluiting met andere ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van accommodatiebeleid en de evaluatie va het subsidiebeleid zullen hierbij worden gezocht.

Combinatiefunctionarissen
De inzet en de haalbaarheid van een uitbreiding van combinatiefunctionarissen (buurtsportcoach) gaan we verkennen. Hierbij wordt gestreefd om de inzet van de combinatiefunctionarissen, naast sport, te verbreden naar gezondheid en cultuur om verbindingen in te praktijk mogelijk te maken. De inzet van combinatiefunctionarissen op onder andere scholen en bij verenigingen draagt bij aan het versterken van de vitaliteit en het leefklimaat in Leudal.

Toerisme & Recreatie
Gemeente Leudal heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een goede basis voor recreatie en toerisme. Naast een uitgebreid routenetwerk, duidelijke bewegwijzering, aantrekkelijke natuurgebieden en opengestelde en opgeknapte monumenten (kastelen en molens), heeft Leudal ook verschillende kwalitatieve ondernemingen binnen de branche, met in het bijzonder de Leistert. Het is echter van belang dat wij doorbouwen vanuit deze basis. Dit doen wij samen met ondernemers en overige partijen (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, IVN, het routebureau en Grenspark Maas Schwalm Nette, inwoners). Daarbij zetten we in op het versterken van de dag- en verblijfsrecreatie en versterken van de unieke kwaliteiten om meer toeristen naar Leudal te krijgen.

Totaal programma

Sport en cultuur

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

3.301

3.218

3.176

3.193

3.183

Baten

0

-434

-434

-434

-434

-434

Mutatie reserves

0

0

-180

-180

-180

-180

ga terug