Begroting 2019

Eigentijds besturen en netwerken

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.
~ De gemeente stimuleert de participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke partners
en staat open voor burgerinitiatieven ~

Samenwerking, gelijkwaardigheid en krachtige netwerken, dat is Leudal. Samen met de  gemeenschap, met de inwoners, met verenigingen en ondernemers en met de professionele partners werken wij aan een nog beter en mooier Leudal. Daar past een gemeente bij die de samenwerking opzoekt. We werken aan een vernieuwde en betere relatie. De gemeente stimuleert de participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke partners en staat open voor burgerinitiatieven. Maar ook werken wij samen met onze buurgemeenten in Midden-Limburg en waar nodig of mogelijk daarbuiten.

Samen staat centraal binnen het eigentijds besturen en netwerken. Een goede samenwerking is een basisvoorwaarde om te bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

De veranderende rol van de overheid wordt met verschillende termen geduid: vitale samenleving, co-creatie, burgerkracht, burgerparticipatie, overheidsparticipatie, zelfsturing en actief burgerschap. In Leudal hanteren we de termen “Interactief werken en Interactief besturen”, waarbij de volgende definitie hoort:

De overheid betrekt in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere belanghebbenden bij het beleid, om in een open wisselwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, uitvoering en de evaluatie van het beleid te komen. De overheid staat open om initiatieven van burgers naar hun waarde te beoordelen en te helpen mogelijk te maken.

Wat willen wij bereiken?

Totaal programma

Eigentijds besturen en netwerken

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

2.281

1.677

1.656

1.612

1.612

Baten

0

-5

-5

-5

-5

-5

Mutatie reserves

0

0

-6

-6

-6

-6

ga terug