Begroting 2019

Overzicht baten en lasten per taakveld

(Bedrag x 1.000)

Lasten

Baten

0

Bestuur en ondersteuning

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

0.1

Bestuur

1.694

1.673

1.630

1.630

-1

-1

-1

-1

0.2

Burgerzaken

1.803

1.803

1.803

1.803

-509

-509

-509

-509

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.666

1.347

1.419

1.418

-25

-25

-25

-25

0.4

Overhead

10.334

10.727

10.648

10.827

-194

-194

-194

-194

0.5

Treasury

1.013

791

569

393

-2.058

-1.621

-1.353

-1.092

0.61

OZB woningen

110

113

115

118

-3.976

-4.026

-4.060

-4.060

0.62

OZB niet-woningen

47

48

49

50

-1.781

-1.806

-1.822

-1.822

0.64

Belastingen overig

30

31

32

33

-240

-225

-222

-222

0.7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

0

0

0

0

-47.997

-49.231

-50.366

-51.506

0.8

Overige baten en lasten

1.061

1.752

2.203

2.022

0

0

0

0

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

85

85

85

85

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

0

29

28

28

-2.333

-2.331

-2.326

-2.326

1

Veiligheid

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.781

2.816

2.822

2.815

-61

-61

-61

-61

1.2

Openbare orde en veiligheid

647

570

570

570

-2

-2

-2

-2

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2.1

Verkeer en vervoer

3.064

3.060

3.148

3.266

-123

-123

-123

-123

2.2

Parkeren

0

0

12

0

0

0

0

0

2.3

Recreatieve havens

1

1

1

1

0

0

0

0

2.4

Economische havens en waterwegen

39

43

55

68

-4

-4

-4

-4

2.5

Openbaar vervoer

18

18

18

13

0

0

0

0

3

Economie

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

3.1

Economische ontwikkeling

298

319

319

319

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

286

249

218

211

-214

-177

-146

-139

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

207

207

206

206

-44

-44

-44

-44

3.4

Economische promotie

329

338

366

365

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

4

Onderwijs

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

4.2

Onderwijshuisvesting

1.220

1.219

1.211

1.202

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

998

998

998

998

-62

-62

-62

-62

5

Sport, cultuur en recreatie

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

5.1

Sportbeleid en activering

386

387

387

387

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

1.955

1.980

1.981

1.971

-319

-319

-319

-319

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic

1.033

1.037

1.035

1.031

-29

-29

-29

-29

5.4

Musea

20

20

20

20

-10

-10

-10

-10

5.5

Cultureel erfgoed

231

223

223

221

-14

-14

-14

-14

5.6

Media

468

468

449

448

-95

-95

-95

-95

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.404

2.361

2.323

2.281

-6

-6

-6

-6

6

Sociaal domein

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.668

2.669

2.675

2.684

-514

-514

-514

-514

6.2

Wijkteams

1.337

1.337

1.302

1.302

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

7.679

7.679

7.642

7.642

-5.556

-5.556

-5.556

-5.556

6.4

Begeleide participatie

3.713

3.768

3.785

3.795

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

585

599

565

565

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.082

927

927

927

-11

-11

-11

-11

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.341

5.363

5.366

5.366

0

0

0

0

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.864

6.864

6.864

6.864

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

54

54

54

54

0

0

0

0

9.82

Geëscaleerde zorg 18-

914

914

914

914

0

0

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

7.1

Volksgezondheid

1.274

1.291

1.294

1.290

0

0

0

0

7.2

Riolering

3.503

3.565

3.634

3.658

-4.843

-4.927

-4.928

-4.937

7.3

Afval

2.501

2.501

2.503

2.503

-2.947

-2.947

-2.947

-2.997

7.4

Milieubeheer

1.066

1.056

1.059

1.059

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

16

16

16

16

-7

-7

-7

-7

8

Volkshuisvesting, RO en stedel vernieuw.

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

8.1

Ruimtelijke ordening

1.298

1.255

1.230

1.196

-25

-25

-25

-25

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

51

33

24

14

-67

-49

-41

-31

8.3

Wonen en bouwen

2.308

1.702

1.648

1.615

-929

-932

-936

-936

ga terug