Begroting 2019

Gezondheidsbevordering

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~ Inwoners hebben het vermogen om zich aan te passen en regie te voeren in het licht van
de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven ~

Gemeenten hebben met de decentralisaties in het sociale domein veel meer verantwoordelijkheden gekregen waarmee hun rol voor de gezondheid en de vitaliteit van de inwoners is toegenomen. Dit biedt meer mogelijkheden voor een integrale aanpak en het leveren van maatwerk. We gaan daarom een lokaal gezondheidsbeleid opstellen. Uitgangspunt van dit lokale gezondheidsbeleid vormt het concept 'Positieve gezondheid'. Niet ‘ziekte’ of ‘beperkingen’ van mensen maar de ‘eigen regie’ en ’mogelijkheden’ van mensen staan daarbij centraal. Positieve gezondheid is een breed begrip en richt zich op 6 pijlers:
 
 

Een inspirerende presentatie van Machteld Huber over positieve gezondheid is te vinden via de link
https://www.youtube.com/watch?v=mET5ruplO5Y

Binnen de regio is een beweging op gang gekomen om organisaties, professionals en burgers te laten denken en werken vanuit ' positieve gezondheid'. De professional ondersteunt burgers en gemeenschappen om een gezonde en veilige keuze te kunnen maken. Het lokale gezondheidsbeleid sluit hierop aan.

Wat willen wij bereiken?

Het gezondheidsbeleid heeft vele raakvlakken met andere beleidsterreinen. Denk hierbij aan jeugd, WMO en armoede. Actueel is het programmaplan preventie en dementievriendelijk Leudal.
Door het opstellen van een lokaal gezondheidsplan willen we meer structuur aanbrengen, doelstellingen op het gebied van gezondheid vastleggen en inzetten op activiteiten om die doelstellingen te bereiken. Het gezondheidsbeleid geeft de speerpunten weer waar gemeente en partners, met hulp van inwoners en verenigingen, de komende 4 jaar op willen gaan inzetten. Voorbeelden van zo'n speerpunten zijn: inzetten op een gezonde leefstijl en alcohol- en drugspreventie. Het lokaal gezondheidsbeleid stellen we samen met onze partners op.

We beschikken over beleid voor alcohol- en drugspreventie. Het doel van dit beleid is om een gezonde ontwikkeling van jongeren te bereiken. Uitgangspunten in dit beleid zijn:

  • geen alcohol en drugsgebruik onder de 18 jaar en verantwoord gebruik (binnen de wettelijke kaders) boven de 18 jaar;
  • een open en sociaal netwerk, alerte professionals en naleving van de regelgeving.

Daarnaast beschikken we over een beleid Hart voor Leudal, met als doelstelling: een dekkend netwerk van AED's en vrijwilligers in de kernen van Leudal. Deze doelstelling hebben we in Leudal reeds bereikt. Daarom zetten we ons nu in voor behoud van dit netwerk.

Totaal programma

Gezondheidsbevordering

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

1.194

1.274

1.291

1.294

1.290

Baten

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves

ga terug