Begroting 2019

Risicobeheermatrix

Beschrijving risico

In mei 2017 is het beleidsplan bibliotheekwerk 2017-2020 vastgesteld. Het bestaande financiële risico is bij de vaststelling van het beleidsplan opgenomen en opgelost.

Risico categorie

Gevolgen als het risico zich voordoet

Verantwoordelijke PHO

R. Martens

Kans dat het zich voordoet

Zeer laag

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Restrisico

Zeer laag

Weerstands component in €

Bezuinigingspakket begroting 2015-2018

Beschrijving risico

Het risico bestaat uit het niet realiseren van de per 2019 opgelegde taakstelling van € 360.000. In 2020 is de taakstelling € 510.000 en in 2021 en 2022 € 660.000.

Risico categorie

Organisatie-financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Inmiddels resteert van deze 360.000 euro nog € 63.000.Financieel tekort als de P-ombuigingen niet worden gerealiseerd.

Verantwoordelijke PHO

S. Backus

Kans dat het zich voordoet

Gemiddeld

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Bij elke vrijkomende formatieplek vindt door het MT een integrale afweging plaats of deze plek wel of niet ingevuld moet worden. Op deze manier houden we grip op de P-ombuiging. Een keer per maand wordt via de p-monitor gerapporteerd over de stand van zaken.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

0

Beschrijving risico

In december 2016 is het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Dit beleid is verwerkt in de begroting en per 2017 in werking getreden. In 2018/2019 wordt dit beleid geëvalueerd waarbij eerst naar het interne proces (doelmatigheid en rechtmatigheid) wordt gekeken en vervolgens de beleidsdoelstellingen worden getoetst.

Risico categorie

Bestuurlijk/financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Verantwoordelijke PHO

M.Janssen

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Restrisico

Zeer laag

Weerstands component in €

Effecten Rijksmaatregelen

Beschrijving risico

De inkomsten die onze gemeente ontvangt uit het gemeentefonds bedragen circa 58% van het begrotingstotaal. Als gevolg van de wijzigingen in de verdeling blijft  de algemene uitkering uit het Gemeentefonds onderhevig aan onzekerheden. Ook hebben bezuinigingen door de rijksoverheid hebben  vaak hun weerslag op het gemeentefonds.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Verlaging van het  gemeentefonds leidt tot verlaging van de algemene middelen van de gemeente. Dit zal noodzaken tot verdere taakstellingen of realisatie van alternatieve opbrengsten.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Gemiddeld

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Er is een aparte reserve gemeentefonds ingesteld om schommelingen op te vangen. De vrij beschikbare ruimte binnen deze reserve bedraagt per 1-1-2019 € 1.263.

Restrisico

Gemiddeld

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Vanaf 2015 is de integratie-uitkering voor de 3D enorm afgenomen. Het ingezette transformatiebeleid moet leiden tot het afnemen van de uitgaven. Het risico en het feit  is dat de afname van de integratie-uitkering niet in hetzelfde tempo loopt als de afname van de uitgaven, waardoor tekorten ontstaan.

Risico categorie

Bestuurlijk/financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Als de gewenste veranderingen niet tijdig gerealiseerd worden kan discontinuiteit van het ondersteuningsaanbod ontstaan en de kwaliteit van de zorg onder druk komen te staan. In principe moeten de taken binnen het budget uitgevoerd worden. Dat kan betekenen dat een politieke keuze gemaakt moet worden tussen een lager voorzieningniveau of aanvullende dekking zoeken om het voorzieningenniveau op peil te houden. Leudal heeft een samenwerkingsconvenant met de gemeenten Weert en Nederweert afgesloten en onderdeel van de samenwerking is een financiele vereveningsafspraak tussen de drie gemeenten. Leudal heeft een financiële buffer gevormd om (incidentele) tegenvallers als gevolg van de 3 decentralisaties op te kunnen vangen. We verwachten langdurige tekorten voor Jeugdhulp. In 2019 wordt voor de laatste keer verevend op basis van de huidige afspraken tussen Weert-Nederweert-Leudal over 2018. Daarna is bestuurlijk de intentie uitgesproken hiermee door te gaan. Na de verevening wordt het totale tekort gedekt met de reserve 3D. Als we extrapoleren op basis van de laatst bekende cijfers, betekent dit dat we flink interen op de reserve 3D. De verwachting is dat deze reserve in de loop van 2020 niet meer toereikend is. Derhalve nemen we hier voor 2020, 2021 en 2022 een bedrag op van €700.000.

Verantwoordelijke PHO

M.Janssen

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Uitvoering van het vastgestelde beleid binnen het Sociaal Domein.

Restrisico

Afgedekt via reserve

Weerstands component in €

Overige economische ontwikkelingen

Beschrijving risico

De risico's van in het verleden gegarandeerde hypothecaire geldleningen zijn ondergebracht bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).  Wanneer de NHG niet aan haar verplichting kan voldoen, wordt de gemeente aangesproken.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Als de gemeente wordt aangesproken zijn daar geen middelen voor voorzien.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Op basis van actuele inzichten in de ontwikkeling van de economie en de koopwoningmarkt en bij stabiel overheidsbeleid verwacht de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen geen aanspraak op de achtervangfunctie van gemeenten.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

Beschrijving risico

De WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) verstrekt leningen aan woningcorporaties waarbij de gemeente een achtervangpositie heeft. Mocht WSW de verplichting niet kunnen voldoen, dan kan de gemeente worden aangesproken.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Als de gemeente wordt aangesproken zijn daar geen middelen voor voorzien. Uitgangspunt is dat de leningen afgedekt moeten worden door de WOZ-waarde van de desbetreffende panden.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Wijzigingen in de portefeuille worden beoordeeld en aan B&W voor besluitvorming voorgelegd. Met ingang van 2014 is een landelijke norm voor de garantstellingen ingevoerd. Volgens deze norm moet de totale leningschuld lager zijn dan de Woz-waarde van de onderpanden.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

Beschrijving risico

De gelden die ontvangen zijn na de verkoop van de aandelen Essent zijn grotendeels belegd. Beleggen kan financiële risico met zich meebrengen. Nu de financiële crisis over het hoogtepunt is neemt dit risico af.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Gedurende de looptijd van de portefeuille fluctueert de marktwaarde maar eindigt op de einde van de looptijd in principe op de nominale waarde.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

BNG Vermogensbeheer beheert onze beleggingsportefeuille.  Als gevolg van schatkistbankieren wordt de portefeuille geleidelijk afgebouwd en vinden geen tussentijdse herbeleggingen meer plaats. Zonder tussentijdse verkopen van  posities in de beleggingsportefeuille is het risico op koersverliezen nihil.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

Beschrijving risico

De verdeling van het Rijksbudget is gebaseerd op de uitkomsten van een statistische analyse waarmee berekend is hoe de kans op bijstand afhangt van een aantal hiervoor relevante variabelen.  De kans op bijstand wordt bezien op basis van het huishoudtype en de omgevingskenmerken.  Deze verdeling pakt voor Leudal negatief uit in de Rijkssubsidie.        Bij een gelijkblijvende economische situatie zal voor 2019 geen risico optreden op dit terrein.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

 Het aantal uitkeringsgerechtigden is de afgelopen jaren explosief gestegen.Vanaf 2017 zien we een kentering hierin. Het bestand daalt langzaam. In 2019 verwachten we over te houden op het Rijksbudget voor de uitkeringen.

Verantwoordelijke PHO

M.Janssen

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Door een intensivering  van de re-integratieactiviteiten (het professionaliseren van het Mensontwikkelbedrijf tot Werkbedrijf Leudal) zal de uitstroom hoger zijn dan de instroom.

Restrisico

Afgedekt via reserve

Weerstands component in €

Overige risico's

Beschrijving risico

Er kunnen zich rampen voordoen, zoals bijvoorbeeld hoog water.

Risico categorie

Bestuurlijk/financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

De gemeente moet personeel en materieel inzetten. Het is mogelijk dat een gedeelte van deze kosten onder verzekering of schadefonds valt. Er zullen ook kosten voor de gemeente zijn.

Verantwoordelijke PHO

A. Verhoeven

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Door een goede voorbereiding op rampen/calamiteiten en een adequate aanpak de schade beperken. Hiervoor zijn diverse plannen voorbereid zoals een bestrijdingsplan hoogwater Maas en het continuïteitsplan grieppandemie. Ook wordt geinvesteerd in  opleiding/oefening functionarissen Oranje Kolom.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

125

Beschrijving risico

Een onvoldoende scoren op de audits zoals op DigiD.

Risico categorie

Financieel/imago

Gevolgen als het risico zich voordoet

Het Rijk sluit bijvoorbeeld DigiD  af waardoor geen digitale dienstverlening mogelijk is. De gemeente moet eerst de verbeteringen doorvoeren. In het uiterste geval regelt het Rijk dit op koste van de gemeente Leudal.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Gemiddeld

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Extra prioriteit op gezet. Achterstanden worden versneld weggewerkt en technische voorzieningen worden versneld geïmplementeerd.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

13

Beschrijving risico

Betaling van kosten indien Raad van State een beroep gegrond verklaard.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Ter reparatie van het bestemmingsplan buitengebied en om uitvoering te geven aan de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep, heeft uw raad op 12 juli 2016 het  reparatie- en veegbestemmingsplan Buitengebied 2016 vastgesteld. Hiertegen is beroep mogelijk. Bij een gegrond beroep wordt de gemeente veroordeelt in de proceskosten van de indiener van het beroep.

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Met milieufederatie, LLTB, adviseurs en aanvragers is overlegd om tot een zo gedragen mogelijk bestemmingsplan te komen. Waar nodig is expertise ingehuurd om tot houdbare regels te komen. Op belangrijke onderdelen is de jurisprudentie echter nog in ontwikkeling en zal mogelijk pas bij beroep blijken of de gemeenteraad houdbare keuzes heeft gemaakt.

Restrisico

Zeer hoog

Weerstands component in €

36

Beschrijving risico

Diverse woningcorporaties hebben bij verschillende gemeenten, waaronder Leudal, bezwaar gemaakt tegen de aanslagen rioolheffing 2013 en 2014. Op basis van jurisprudentie kan de verordening rioolheffing algeheel dan wel partieel onverbindend worden verklaard.

Risico categorie

Financieel/imago

Gevolgen als het risico zich voordoet

Bij algehele onverbindendheid volgt vernietiging van de opgelegde aanslagen en bij partiële onverbindendheid een neerwaartse bijstelling van het tarief van de bestreden aanslag. Het betreft alleen de aanslagen die  niet onherroepelijk zijn. Dit zijn aanslagen, waar nog bezwaar of beroep tegen open staat.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Bsgw heeft een adviesbureau, dat gespecialiseerd is in lokale heffingen en procedures hierin, voor hulp ingeschakeld. Inmiddels hebben alle betrokken gemeenten informatie moeten aanleveren waarmee het ingediende bezwaar behandeld kan worden.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

104

Beschrijving risico

De gemeente Leudal heeft een bijdrage van € 2.266.953 aangevraagd uit het voormalige regiofonds GOML. De bijdragen zijn voor de uitvoering van de vijf toegekende projecten onder de gestelde voorwaarden. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden worden toegekende bedragen niet uitgekeerd. De projecten moeten zijn aanbesteed per 1-1-2020.  De bijdrage voor de stationslocaties Baexem en Haelen (752.000) kunnen niet worden besteed omdat de provincie heeft besloten niet door te gaan met een nieuwe stoptreinverbinding. Door het college is een nieuwe besteding voor de bijdrage voorgesteld aan het college van GS. GS vraagt hierover nog advies aan het Netwerkberaad SML. Een besluit wordt eind 2018 verwacht.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

De toegekende bedragen voor de stationslocaties worden niet uitgekeerd aangezien het project niet kan worden uitgevoerd. De gemeentelijke financiering van het project is  niet meer opgenomen in de begroting 2018 en is geen onderdeel meer van de majeure projecten.

Verantwoordelijke PHO

S. Backus

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Projecten zijn vastgelegd in overdrachtsdocument en belegd bij de uitvoerende teams. Projectleider is verantwoordelijk voor de projectbewaking. Hierbij vindt ondersteuning plaats door de subsidiecoördinator en Trias. Voor de bijdragen aan het Maasfront Hanssum is termijnverlenging geldig tot en toegekend tot 31-12-2020.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Door illegale dumpingen of andere verontreinigingen in openbaar gebied kan de grond verontreinigd worden.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Indien de grond (voor zover het gemeentelijke eigendommen betreft) schoongemaakt moet worden, brengt dat kosten met zich mee.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Inzetten op actief opsporen amfetaminelabs zodat illegale dumpingen worden voorkomen.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Diefstal van data, documenten, kasgeld.

Risico categorie

Financieel/imago

Gevolgen als het risico zich voordoet

Beperkte financiële gevolgen.

Verantwoordelijke PHO

S. Backus

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Er wordt gewerkt volgens vaste procedures, waarbij beveiliging en persoonlijke (op naam geregistreerde) toegang van toepassing is.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Uitval van ICT-systemen of verlies,  oneigenlijk gebruik persoonsgegevens.

Risico categorie

Financieel/imago

Gevolgen als het risico zich voordoet

Dienstverlening is niet mogelijk en verlies aan arbeidsproductiviteit en/of kwaliteit van dienstverlening.

Verantwoordelijke PHO

S. Backus

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Voor de automatisering heeft Leudal een uitwijkovereenkomst met uitwijkcentrum Lelystad. Daarnaast wordt dagelijks een back-up gemaakt van onze bestanden en op een externe locatie opgeslagen. Uitvoering informatiebeveiligingsplan, privacymaatregelen en verwerkingsovereenkomsten.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

10

Beschrijving risico

Bestrijding van gladheid afhankelijk van daadwerkelijke winter, waardoor kosten moeilijk zijn in te schatten.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Een tekort van € 100.000 per jaar, gebaseerd op het gemiddelde van Leudalse winters.

Verantwoordelijke PHO

R. Martens

Kans dat het zich voordoet

Gemiddeld

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Er is een gladheidbestrijdingsplan.

Restrisico

Gemiddeld

Weerstands component in €

50

Beschrijving risico

Bij een elektriciteitsstoring is de rol van de gemeente het verminderen van de maatschappelijke ontwrichting en zorgen voor de  kwetsbare inwoners.

Risico categorie

Financieel/imago

Gevolgen als het risico zich voordoet

Bij grootschalige uitval of verstoring heeft de gemeente een rol in het bestrijden van het incident.  Het bestuur moet crisisbesluiten kunnen nemen.

Verantwoordelijke PHO

S. Backus

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

De serverruimte is voorzien van een voorziening voor het eerste uur en  een noodstroomaggregaat is beschikbaar.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

5

Beschrijving risico

 Het ruimen van xtc afval en asbest gaat gepaard met hoge kosten. Dumpingen van xtc en asbest kan bodemverontreiniging veroorzaken.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

De onderzoek-, ruiming- en vernietigingskosten zijn erg hoog. Verder grote kans op bodemvervuiling waardoor sanering van grond dient plaats te vinden. Deel van de kosten bij xtc afval worden vergoed door rijkssubsidie.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Investeren in het actief opsporen van amfetaminelabs. Project "aanpak ondermijning"

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

5

Beschrijving risico

Vrijkomen, lekken of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens

Risico categorie

Financieel/imago

Gevolgen als het risico zich voordoet

Afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van  de inbreuk wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Ook of er sprake is van nalatigheid speelt een rol.

Verantwoordelijke PHO

S. Backus

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Er zijn procedures opgesteld door de Privacy Beheerder rond het melden van datalekken. Deze procedures zijn bekend bij de beveiligingsfunctionarissen en de medewerkers.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

81

Beschrijving risico

Pandemie is niet alleen een medisch probleem. Ziekte, zorg voor zieke naasten en angst om ziek te worden zullen er voor zorgen dat veel mensen tijdens een pandemie niet naar hun werk gaan.

Risico categorie

Bestuurlijk

Gevolgen als het risico zich voordoet

Tijdens de piek van een ernstige grieppandemie is dat naar verwachting gemiddeld 30% van de burgers uitvallen. Door een dergelijk grote uitval van personeel zal de continuïteit van de gemeentelijke organisatie onder druk komen te staan. Dit geldt voor werkzaamheden die op tijd moeten worden verricht.

Verantwoordelijke PHO

A. Verhoeven

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

In het continuïteitsplan grieppandemie 2009 staan zaken geregeld als: Want wie mag de betalingen doen? Wie zorgt ervoor dat het automatiseringssysteem in de lucht blijft? Hoe zit het met besluitvorming? Daar komt nog bij dat een pandemie een crisis is en dus bij een groot deel van de crisisorganisatie aan het werk moet. Ook voor de crisisorganisatie zijn mensen nodig.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Wijzigingen in planologisch regiem kunnen leiden tot te honoreren planschadeclaims. Het bestemmingsplan intensieve veehouderij is onherroepelijk geworden op 25 april 2013. Planschadeclaims kunnen tot 5 jaar na na het onherroepelijk worden van de planologische maatregel worden ingediend.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Bij te honoreren claims dient de gemeente te betalen. Dit risico is niet af te wenden op derden.

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is het risico inzichtelijk gemaakt. Via maatwerkoplossingen op locatieniveau kan het totale financiële risico worden teruggebracht.

Restrisico

Hoog

Weerstands component in €

800

Beschrijving risico

Het bestemmingsplan voor de locatie voormalige Boerenbond aan de Kerkveldweg 2, te Roggel is gewijzigd. Er is een planschadeclaim ingediend door de eigenaren van dit perceel.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Indien de claim gehonoreerd dient te worden, dient de gemeente te betalen. Dit risico is niet af te wentelen op derden.

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Het financiële risico lijkt teruggebracht te kunnen worden door aanpassing van het bestemmingsplan. Daarbij kan de wijziging die de geclaimde schade veroorzaakt worden teruggedraaid. Deze procedure is inmiddels  opgestart. Vooralsnog blijft het risico bestaan, de kans is echter laag geworden.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

54

Beschrijving risico

Voor 2019 bestaat de verwachting dat er minimaal 3 civiele procedures zullen lopen. Kosten van rechtsbijstand komen voor rekening van de gemeente.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

In maximaal 3 gevallen zullen de kosten ten laste van de gemeente komen als daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid.

Verantwoordelijke PHO

Diversen

Kans dat het zich voordoet

Gemiddeld

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Het betreft zaken die niet of niet geheel onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallen omdat het privaatrechtelijke/contractuele aangelegenheden betreft. Er wordt geprocedeerd om betaling te voorkomen.

Restrisico

Gemiddeld

Weerstands component in €

18

Beschrijving risico

Een veranderende bevolkingssamenstelling stelt andere en nieuwe eisen aan dienstverlening en voorzieningen en is zeer beperkt beïnvloedbaar. Om hieraan tegemoet te komen moeten tijdig beleidskeuzen en maatregelen worden getroffen. Ontwikkelingen die de huidige statistische voorspellingen beïnvloeden en in de praktijk tot andere resultaten leiden.

Risico categorie

Bestuurlijk/financieel/imago

Gevolgen als het risico zich voordoet

Er doen zich vier soorten risico's voor:     - Herstructureringskosten wonen, voorzieningen (onderwijs, zorg, sport en cultuur)- Afschrijvingsverliezen- Proceskosten- Cofinanciering van leefbaarheidsfondsen

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Uitvoering van politieke en maatschappelijke dialoog over komende veranderingen en creëren van draagvlak voor het maken van (preventieve) beleidskeuzen. De veranderingen van het gemeentelijk beleid van onder andere accommodaties, wonen en andere (zorg)voorzieningen worden in het komende jaar met de raad aan de orde gesteld.

Restrisico

Weerstands component in €

Vastgoed & Grondexploitatie

Beschrijving risico

Extra rentekosten omdat plannen langer in exploitatie zijn en extra kosten die plannen aantrekkelijker kunnen maken. Extra ruimte om grondprijzen aan te passen om verkopen te bevorderen. Afzetrisico's zijn van toepassing op de woningbouwplannen: Baexem Witte Huis, Heythuysen Walk en De Bevelanden. Het risico dat hiermee is gemoeid bedraagt € 335.000.

Risico categorie

Financieel/economisch

Gevolgen als het risico zich voordoet

Exploitatie wordt negatief.

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

In de reserve grondexploitaties is € 335.000 opgenomen om dit risico te dekken.

Restrisico

Afgedekt via reserve

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Een deel van het gemeentelijk vastgoed is zogenaamd incourant vastgoed. Dit houdt in dat dit deel van het vastgoed moeilijk verkocht kan worden, nu er naar dit type vastgoed nauwelijks vraag is vanuit de markt. Herontwikkeling van deze locaties (meestal niet van het pand, maar herbestemming van de grond) kan soms kansen opleveren om toch een waarde te realiseren. Dit zijn echter onzekere trajecten. Deze onzekerheid is de reden voor het opnemen in de risicoparagraaf. Tevens brengen het huidige onderhoudsniveau en soms ook de leegstand risico's met zich mee in de periode tot aan herontwikkeling. Van locaties waar het duidelijk van is dat herontwikkeling van de grond een uitkomst is, wordt dan ook voorgesteld het incourante vastgoed te slopen.

Risico categorie

Financieel/imago

Gevolgen als het risico zich voordoet

Het risico nu is dat er op incourant vastgoed versneld moet worden afgeboekt. Hier staat tegenover dat kosten voor klachten-onderhoud wordt voorkomen en dat herontwikkeling mogelijk een meerwaarde met zich mee brengt.Hierdoor wordt het risico als 'gemiddeld' ingeschat en structureel, althans voor de periode tot aan afronding van een herontwikkeling.

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Gemiddeld

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Indien niet kan worden aangesloten bij de wensen vanuit de markt dan zal dit de verkoop negatief beïnvloeden. De gemeente heeft een aantal jaren geleden het gemeentelijk vastgoed geïnventariseerd. Er is nog niet definitief bepaald welk vastgoed behouden moet blijven en welk vastgoed afgestoten moet worden. Voor de groep vastgoed die overblijft moet nog bepaald worden wat te doen; dit kan herontwikkeling of sloop zijn. De gebouwen die worden afgestoten, hebben veelal een hogere taxatie-/boekwaarde dan marktwaarde. Bij verhuur of anti-kraak is het eerste uitgangspunt om vandalisme voorafgaand aan verkoop te voorkomen. De huuropbrengsten zullen hierbij zelden kostendekkend zijn.

Restrisico

Gemiddeld

Weerstands component in €

€ 800

Beschrijving risico

In de komende periode krijgen we steeds meer inzicht in de exacte omvang van ons vastgoedbestand, aangezien dit uiteenloopt van bijv. het gemeentehuis tot aan kruisbeelden langs de weg, en de daadwerkelijke staat van onderhoud hiervan. Middels een bestuursopdracht accommodatie- en vastgoedbeleid zullen behalve een herijking van dit beleid ook de vragen rondom het onderhoudsniveau en de wens/noodzaak al het vastgoed af te stoten worden beantwoord. In de afgelopen periode heeft dit al tot een driedeling geleid; courant vastgoed om te behouden, vastgoed dat moet worden afgestoten en vastgoed waar over nagedacht moet worden. Voor deze laatste categorie geldt veelal dat het pand geen marktwaarde meer vertegenwoordigd, maar de locatie daarentegen zeker wel. Deze locaties komen dan ook voor sloop en herontwikkeling in aanmerking. In deze exercitie is het noodzakelijk de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) verder te actualiseren. Bij deze verdere actualisatie zal tevens aandacht wordt besteed aan wettelijke vereisten, zoals het voorkomen van legionella-besmetting, brandveiligheid en asbestinventarisaties. Aan de hand van voornoemd inzicht worden de onderhoudskosten bijgesteld en nemen we besluiten over het te hanteren onderhoudsniveau, mogelijke afstoting van vastgoed, dan wel herontwikkeling van locaties om zo waarde te creëren. 2019 zal in het teken staan van de herijking van dit beleid en de keuzes die hiermee gepaard gaan.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Een herijkt accommodatie- en vastgoedbeleid geeft duidelijke kaders aan hoe om te gaan met vraagstukken rondom (sport-)accommodaties en vastgoed. Alleen al deze duidelijkheid zal een drukkend effect hebben op risico's die hiermee samenhangen. Deze risico's zitten met name in de onzekerheid tussen de taxatie-/boekwaarde en de uiteindelijke opbrengstwaarde van het te verkopen vastgoed en de mogelijkheden/kansen om op locaties tot een succesvolle herontwikkeling te komen. Behalve de keuze wat te doen met het vastgoed heeft ook het gehanteerde onderhoudsniveau hier invloed op. Dit is alleen niet het geval als tot sloop wordt overgegaan, dan is een laag onderhoudsniveau juist in ons voordeel geweest. Doordat de komende periode in het teken staat van het maken van keuzes en het uitzetten van een koers kwalificeren wij dit risico als 'gemiddeld' en als structureel, althans gedurende de periode dat het herijken van accommodatie- en vastgoedbeleid in beslag neemt.

Verantwoordelijke PHO

S. Backus

Kans dat het zich voordoet

Gemiddeld

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Een verdere actualisatie van het  MJOP. Een herijking van het (sport-)accommodatie- en vastgoedbeleid. Het leggen van meer verticale relaties tussen het accommodatiebeleid, burgerparticipatie, beleidsterreinen bij Samenleving (zoals bijv. het subsidiebeleid) en Financiën.

Restrisico

Gemiddeld

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Algemene post om niet benoemde tegenvallers op te vangen. Bijvoorbeeld ook om kosten af te dekken voor onderzoek naar plannen die niet van de grond komen. Het risico bedraagt € 267.000 (met dit bedrag is het totaal aan gekwantificeerde risico's gelijk aan het bedrag van de reserve grondexploitaties).

Risico categorie

Financieel/economisch

Gevolgen als het risico zich voordoet

Er is geen dekking voor deze kosten

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Gemiddeld

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

In de reserve grondexploitaties is € 267.000 opgenomen om dit risico te dekken.

Restrisico

Afgedekt via reserve

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Investeringen en uitgaven zijn verricht voor toekomstige plannen. De vraag is of, als gevolg van de marktsituatie of andere redenen, plannen wel van de grond komen. Het betreft hier het project bedrijventerrein Heythuysen Leudalplein. Het risico dat hiermee is gemoeid bedraagt € 282.000.

Risico categorie

Financieel/economisch

Gevolgen als het risico zich voordoet

Als het risico zich voordoet zijn dit de kosten (minus de marktwaarde voor de grond) die niet verhaald kunnen worden.

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

In de reserve grondexploitaties is € 282.000 opgenomen om dit risico te dekken.

Restrisico

Afgedekt via reserve

Weerstands component in €

Beschrijving risico

"Ten behoeve van de uitbreiding van bedrijventerrein Ittervoort is € 3.280.000 geïnvesteerd. Invulling vindt plaats op basis van maatwerk, niet op basis van een concreet plan. Bovendien moeten er nog kosten worden gemaakt voor het bouwrijp maken. Het terugverdienen van de kosten is een risico."

Risico categorie

Financieel/economisch

Gevolgen als het risico zich voordoet

Exploitatie wordt negatief

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

In de reserve grondexploitaties is € 656.000 opgenomen om dit risico te dekken.

Restrisico

Afgedekt via reserve

Weerstands component in €

Beschrijving risico

Op dit moment rest nog de afwikkeling van het faillissement van Nieuwe Borg (Ell Steenenbampt, Ittervoort Noord en Neeritter Op den Heuvel) wat extra risico's (€ 600.000) oplevert. De risico's hebben betrekking op zaken waarmee de gemeente geconfronteerd kan worden bij de afwikkeling van het faillissement Nieuwe Borg.

Risico categorie

Financieel/economisch

Gevolgen als het risico zich voordoet

Kosten en/of werkzaamheden kunnen voor rekening van de gemeente komen.

Verantwoordelijke PHO

A. Walraven

Kans dat het zich voordoet

Hoog

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

In de reserve grondexploitaties is € 600.000 opgenomen om dit risico te dekken.

Restrisico

Afgedekt via reserve

Weerstands component in €

Verbonden partijen

Beschrijving risico

De gemeente is aandeelhouder van de ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). De hoogte van het aandelenkapitaal voor Leudal is € 2,4 miljoen. Verder heeft Leudal een drietal garanties afgegeven voor in totaal € 1.512.000,- waarvan € 216.000,- voor de achtergestelde lening door de provincie ,€ 864.000,- voor  de financiering door de BNG en € 432.000 voor inkoop aandelen door OML. In 2016  heeft herfinanciering plaatsgevonden. Hoewel de borgstelling voor Leudal significant is toegenomen,  laten analyses zien dat de financiën van OML zeer degelijk zijn en dat de financiële positie van OML BV sterk is. De solide financiële staat van OML maakt daarom dat er een zeer geringe en zelfs verwaarloosbare kans is dat uitbreiding van de borgstelling extra financieel risico met zich mee brengt. Het risicoprofiel van deze nieuwe garantstelling is als minimaal te kwalificeren. Omdat in de risicobeheermatrix van de begroting 2019 het risico van de borgstelling van OML ook als minimaal is gekwalificeerd is het niet nodig dat het weerstandvermogen van de gemeente Leudal wordt verhoogd: de algemene reserve is hiervoor de buffer.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Verlies aandelenkapitaal

Verantwoordelijke PHO

P. Verlinden

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Incidenteel

Beheersmaatregelen

Mogelijkheid tot sturing en beïnvloeden besluiten via aandeelhouderschap. Uitvoering vindt plaats op basis van ondernemingsplan 2018-2021.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

378

Beschrijving risico

Samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg vindt plaats op het gebied van economie, energie, wonen en zorg, landbouw en natuur, euregio en recreatie en toerisme. Gezamenlijk worden projecten uitgevoerd en beleid afgestemd om samen een beter resultaat te bereiken. Het gaat vaak om taken van gemeenten die sowieso ook door de gemeenten afzonderlijk worden gedaan. Voor coördinatie en ondersteuning van de samenwerking wordt door de gemeenten 0.60 ct per inwoner per jaar betaald. Hierbinnen zijn geen risico's aanwezig.

Risico categorie

Financieel

Gevolgen als het risico zich voordoet

Geen noemenswaardig risico bij de huidige uitvoering. Door de gemeente Leudal wordt bepleit om de regionale samenwerking verder te versterken door een gemeenschappelijke regeling in het leven te roepen. De financiële bijdragen zullen dan mogelijk worden aangepast. een besluit hierover wordt in 2019 niet verwacht.

Verantwoordelijke PHO

S. Backus

Kans dat het zich voordoet

Laag

Incidenteel of structureel

Structureel

Beheersmaatregelen

Projecten zijn  belegd bij het team Projecten. Coördinatie gebeurt door het team Ontwikkeling Ruimte.

Restrisico

Laag

Weerstands component in €

ga terug