Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Deze paragraaf beschrijft het beleidskader en de consequenties voor de grotere kapitaalgoederen in onze gemeente. Onder kapitaalgoederen verstaan we in dit kader “ duurzame productiemiddelen”. Het betreft met name grote goederen die meerdere jaren meegaan en veel waarde hebben, zoals de kosten voor het in stand houden van wegen, verlichting, riolering, groen, civieltechnische kunstwerken en vastgoed.

Een groot deel van het vermogen van de gemeente ligt in de grond, in het openbaar gebied of in gebouwen. Dit vermogen beheert de gemeente zorgvuldig, daarom zijn beheerplannen opgesteld. Deze omschrijven de hoeveelheden, kwaliteitsniveaus en de kosten voor instandhouding van deze objecten.

Artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft expliciet voor dat van de kapitaalgoederen de volgende zaken worden omschreven:

  • Het beleidskader;
  • De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
  • Vertaling van deze financiële consequenties naar de begroting.

In deze paragraaf worden de volgende kapitaalgoederen besproken:

  • wegen;
  • riolering;
  • civieltechnische kunstwerken;
  • openbare verlichting;
  • groenvoorzieningen;
  • gebouwen en sportaccommodaties.

Prgr

Omschrijving

Vaststelling raad

Frequentie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financieel in de begroting

Achterstallig onderhoud

GRP 2017-2021

2016

1 x p. 5 jaar

2021

Ja

Ja

Nee

Openbare verlichting 2018-2022

2018

1 x p. 4 jaar

2022

Nee

Ja

Nee

Groen 2014-2018

2013

1 x p. 4 jaar

2018*

Nee

Ja*

Nee

Kunstwerken 2016-2021

2016

1 x p. 4 jaar

2021

Nee

Ja

Nee

Wegen 2014-2018

2013

1 x p. 4 jaar

2018*

Nee

Ja*

Nee

Gemeentelijk vastgoed

2016

1 x p. 4 jaar

2018*

Nee

Ja*

Nee

* De nieuwe beheerplannen voor: Groen, Wegen en Gemeentelijk vastgoed, worden in het jaar 2018 nog ter vaststelling aan de raad aangeboden. De financiële bedragen, die op dit moment in de begroting staan, zijn op basis van de vigerende beheerplannen.

ga terug