Begroting 2019

Financiering

Algemeen

Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Zij geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend en de financieringsbehoefte.

De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido), de wet Houdbare gemeentefinanciën (Hof), het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 2017, de Financiële verordening 2017 en het Treasurystatuut 2017.

ga terug