Begroting 2019

Kerngegevens

Sociale structuur

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Inwoners

Aantal inwoners

35.878

35.857

35.925

35.750

waarvan tot 20 jaar

7.159

7.064

7.120

7.050

vanaf 65 jaar

8.128

8.391

8.250

8.450

Organisatie/formatie-sterkte

Fte personeel

201,34

196,86

196,73

201,21

Fte Griffie/rekenkamer

3

3

3

3

Fte raad

25

25

25

25

Fte college

4,6

4,6

4,6

4,6

Sociale zaken

Aantal lage inkomens

4.100

4.214

4.200

4.214

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

411

387

399

380

waarvan:

W.W.B.

374

352

360

343

I.O.A.W.

30

30

33

32

I.O.A.Z.

4

2

3

2

B.B.Z.

3

3

3

3

Personen werkzaam in sociale werkplaatsen

192

182

190

178

Onderwijs

Aantal leerlingen basisonderwijs

2.547

2.442

2.565

2.360

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

2.057

2.302

2.087

2.015

Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis+voortgezet etc.)

288

294

345

345

Scholen

Basisonderwijs

14

14

14

14

Speciaal onderwijs

2

2

2

2

Voortgezet onderwijs

2

2

2

2

Voortgezet speciaal onderwijs

1

1

1

1

(bedragen x 1.000)

Fysieke structuur

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Oppervlakte

Gemeente

16.491

16.491

16.491

16.491

- oppervlakte

16.263

16.263

16.263

16.263

- water

228

228

228

228

Bebouwing

Verblijfsobjecten met woonfunctie:

Aantal woningen

15.718

15.735

15.737

15.735

Overige verblijfsobjecten met logiesfunctie

281

282

282

285

Aantal huurwoningen

3.229

3.139

3.139

3.245

Woonwagenlocaties:

standplaatsen (eigendom gemeente)

39

40

39

40

standplaatsen ( eigendom derden)

10

10

10

10

Woonwagens (eigendom gemeente)

22

18

22

22

Woonwagens (eigendom derden)

27

32

27

28

Lengte van wegennet

Wegen

787.000 m

787.000 m

787.000 m

685.00 m

Waarvan:

binnen bebouwde kom

249.000

249.000

249.000

238.500

buiten bebouwde kom

538.000

538.000

538.000

446.500

Recreatieve fiets-, en wandelpaden

74.000

74.000

74.000

64.000

Recreatieve ruiterpaden

70.000

70.000

70.000

70.000

Zand, grond- en stolwegen

224.000

224.000

224.000

180.000

Trottoirs

230.000

230.000

230.000

151.000

Sportaccommodaties

Aantal voetbalvelden

36

34

35

33

Aantal tennisbanen

38

36

38

36

Atletiekbaan

1

1

1

1

(bedragen x 1.000)

Financiële structuur

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelastingen

-5.628

-5.655

-5.838

-5.756

Toeristenbelasting

-670

-958

-840

-897

Hondenbelasting

-221

-223

-236

-223

Baatbelasting

-17

-17

-17

-17

Afvalstoffenheffing

-2.557

-2.438

-2.238

-2.526

Rioolheffing

-4.197

-4.498

-4.625

-4.714

Marktgelden

-6

-5

-4

-4

Lijkbezorgingsrechten

-6

-5

-7

-7

Leges titel 1

-741

-749

-527

-527

Leges titel 2

-772

-756

-743

-743

Leges titel 3

-3

-3

-2

-2

Gemeentefonds

Algemene uitkering

-26.207

-27.008

-28.462

-42.611

Decentralisatie uitkering WMO oud

-2.380

-2.650

-2.661

0

Integratieuitkering sociaal domein:

WMO taken nieuw

-4.717

-4.525

-4.658

0

Jeugdhulp

-9.071

-7.722

-6.636

0

Participatie

-4.822

-3.512

-3.243

-2.919

Voogdij/18+

-2.467

Totaal algemene uitkering

-47.197

-45.417

-45.660

-47.997

Financiële structuur

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Gemeentelijke woonlasten

- Eigenaar

472

496

534

535

- Gebruiker

161

153

146

159

- Eigenaar + gebruiker

633

649

680

694

- Limburg

OZB

225

225

216

221

(aanname gemiddelde woz-waarde van woningen; 200.000)

Afvalstoffenheffing woningen

161

153

146

159

Rioolheffing

254

270

287

283

Producten

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Burgerzaken

Paspoorten

3.278

3.533

3.500

850

ID-kaarten

5.504

4.718

5.000

1.750

Rijbewijzen

3.919

4.367

5.500

5.000

Afschriften BRP (vh GBA)

508

578

400

450

Bouwzaken

Conceptaanvraag

139

181

175

190

Omgevingsvergunningen

259

249

240

275

Informatieverzoeken

167

192

200

190

Sloopvergunningen- en meldingen

131

135

172

200

ga terug