Begroting 2019

Inleiding

Samen bouwen aan de toekomst

Deze begroting kent een online versie die door iedereen te raadplegen is. ‘De begroting in één oogopslag’ biedt u de gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van financiële kernpunten van deze begroting.

College, raad en ambtelijke organisatie werken in 2019 verder aan de professionalisering van de gemeente als geheel en aan het imago van Leudal. Bewust van onze opgaven kijken wij met realisme en vertrouwen naar de toekomst van Leudal.

In gezamenlijkheid bouwen wij verder aan een mooie toekomst voor Leudal.

Een blik op de financiële toekomst
Als rode draad zien wij voor het komend jaar de investeringen in de openbare ruimte, burgerparticipatie – een juist samenspel met de gemeenschap -  en organisatieontwikkeling. Ook met de diverse majeure projecten blijven wij aan onze ambities werken. We doen dit samen, elk vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid.

We verwachten de komende jaren echter ook langdurige tekorten voor Jeugdzorg. Deze tekorten ontstaan vooral door rijksbezuinigingen en het daaruit voortvloeiende ‘objectief’ verdeelmodel.
Dit toekomstperspectief, de dreigende langdurige tekorten, vragen aandacht van bestuurlijk Leudal. We moeten in de loop van 2019 bekijken hoe we deze tekorten gaan opvangen en welke keuzes we hierin maken.

Ook dit doen we, in het belang van Leudal, in een goed samenspel.

Het college van burgemeester en wethouders

ga terug