Begroting 2019

Gebruikte afkortingen

AMVB

Algemene maatregelen van bestuur

ASL

Afvalsamenwerking Limburg

AU

Algemene uitkering

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWB

Algemene wet bestuursrecht

AZC

Asielzoekerscentrum

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBP

Bruto binnenlands product

BBP

Burger Bedrijven Plein

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW –compensatiefonds

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BIZ heffing

Bedrijveninvesteringszones

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BMV

Brede Maatschappelijke Voorziening

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOR

Beheer Openbare Ruimte

BRP

Basisregistratie Personen

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BT

Bedrijventerreinen

BUIG

Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COA

Centraal Orgaan Asielzoekers

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-

Wegenbouw en de Verkeerstechniek

DM

Dekkingsmiddelen

D'S

Decentralisaties

DOP'S

Dorpsontwikkelingsplannen

EEB

Energie en Economisch Beleid

EHBO

Eerste hulp bij ongelukken

EU

Europese Unie

E-HRM

Digitaal personeelsinformatiesysteem

EMU

Economische en Monetaire Unie

FIDO

Financiering decentrale overheden

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

FMA

Fonds Maatschappelijke Activiteiten

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulp bij Ongelukken en Rampenbestrijding

GI

Gecertificeerde Instellingen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan

HIN school

Hunsel, Ittervoort, Neeritter

HKP

Hulpkostenplaatsen

Hof

Wet houdbare gemeentefinancien

I&A

Informatisering en Automatisering

IBOR

Integraal beleidsplan Openbare Ruimte

IC

Interne controle

ICT

Informatie- en communicatie technologie

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

gewezen zelfstandigen

IV

Informatievoorziening

IZ

Internationale zaken

JB

Jeugbescherming

JR

Jeugdreclassering

KCC

Klant Contact Centrum

KvK

Kamer van Koophandel

KRW

Kader Richtlijn Water

LIOF

Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij

LNRW

Leudal, Nederweert, Roermond, Weert

LTO

Lange Termijn Ombuigingen

LVB

Licht verstandelijke beperking

MIP

Meerjarig Investeringsplan

MER

Milieueffectrapportage

MKB

Midden- en kleinbedrijf

ML

Midden Limburg

MOP

Meerjarig onderhoudsplan

MOB

Mensontwikkelbedrijf

NIEG

Niet in exploitatie genomen gronden

NJI

Nederlands Jeugd Instituut

NRD

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

NWB

Netwerkberaad

OML

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg

OMG

Outlaw Motorgangs

OR

Ondernemingsraad

OTS

Ondertoezichtstelling

OV

Openbare verlichting

OZB

Onroerende zaakbelastingen

PBE

Publiek Belang Electriciteitsproductie

P&C

Planning en Control

PIP

Persoonlijke internet pagina

P&O

Personeel en organisatie

POL

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

PSA

Personeel- en salarisadministratie

PvA

Plan van Aanpak

Rarap

Raadsrapportage

RDM

Reinigingsdienst Maasland

RES

Regionale Energie Strategie

RMC

Regionaal meld- en coordinatiecentrum

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

SBHH

Structuurbeelden Haelen – Horn

SG

Scholengemeenschap

SMART

Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden

SIA

Strategische InvesteringsAgenda

SML

Samenwerking Midden-Limburg

SPOLT

Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier

SO

Secretaressenoverleg

SO

Speciaal onderwijs

STL

Serviceteam Leudal

SVn

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

VPB

Vennootschapsbelasting

VMO

Vakbekwaamheid, materiaal en ontwikkeling

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

VRLN

Veiligheidsregio Limburg Noord

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAJO

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

werkveld EEB

Werkveld Energie en Economische Bedrijven

Wet Hof

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

WIJ

Wet Investeren in Jongeren

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet normering topinkomens

WOZ

Waardering onroerende zaken

WSW

Wet sociale werkvoorziening

WWB

Wet werk en bijstand

WWnV

Wet Werken naar Vermogen

WWZ

Wonen welzijn en zorg

WZW

Wonen zorg en woonomgeving

ga terug