Begroting 2019

Dienstverlening aan burger en bedrijven

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~ Leudal heeft een snelle, kwalitatief goede en toegankelijke dienstverlening, die aansluit
bij de behoeften van de inwoner ~

De dienstverlening van de gemeente Leudal is topprioriteit van het college. Wij willen een goede kwaliteit dienstverlening die niet alleen aansluit op de wensen van vandaag maar ook inspeelt op de behoefte van de toekomst. De dienstverlening is snel, kwalitatief goed en toegankelijk.
In de visie op dienstverlening (Huis van de dromen 2021) hebben we dat als volgt kort en bondig samengevat: Leudal heeft de ambitie om op alle onderdelen van de gemeentebrede dienstverlening steeds een 7 te behalen.

Wat willen wij bereiken?

Leudal werkt aan een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. We zetten in op het op orde brengen van de basis; goed werkende processen, dossiers op orde en goede en tijdige reacties van medewerkers richting burgers en bedrijven. Centrale vraag hierbij is niet hoe we de gemeenschap bij de gemeente kunnen betrekken maar andersom: hoe verhouden we ons als gemeente tot de gemeenschap?
Via een dienstverleningsmonitor maken we zichtbaar dat het ons lukt om de dienstverlening te verbeteren. De dienstverlening en het eerste contact met de burger en het bedrijf is een voortdurende prioriteit.

Een efficiënte en effectieve sturing op de uitvoering is gebaat bij goede beleidskaders. We gaan medewerkers stimuleren hun gedrag in overeenstemming te brengen met de gewenste doelen, om op die manier een hogere kwaliteit van onze dienstverlening te bereiken. Dit willen we terug zien in alle vormen van onze dienstverlening aan onze burgers en bedrijven.

Totaal programma

Dienstverlening aan burger en bedrijven

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

2.239

1.900

1.900

1.900

1.900

Baten

0

-509

-509

-509

-509

-509

Mutatie reserves

ga terug