Begroting 2019

Financiën en belastingen

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~ We hebben een meerjarig sluitende begroting ~
~ Nieuwe externe financieringsmiddelen worden gezocht ~
~ De P&C cyclus wordt verder doorontwikkeld ~
~ Er is sprake van een stevige sturing op beheer deelnemingen ~

Leudal heeft een gezonde financiële huishouding. Om deze solide financiële positie vast te houden moeten we inzetten op het realiseren van (nieuwe) ‘ombuigingen’. Ons meerjarig financieel perspectief is in alle jaren structureel sluitend en het weerstandsvermogen is voldoende.

BBV-proof
De vernieuwingen uit het BBV hebben vervolgens hun vertaling en invulling gekregen bij het opstellen van de begroting 2019-2022. De onderdelen in programma 10, met uitzondering van vastgoed, zijn overgeheveld naar de algemene dekkingsmiddelen conform BBV voorschriften.

Wat willen wij bereiken?

Meerjarig sluitende begroting (alle jaarschijven zijn structureel sluitend)
Een degelijk en solide financieel beleid blijft onze ambitie. De ingezette koers van een structureel meerjarig sluitende begroting (begrotingsevenwicht) blijft gehandhaafd. Uitgangspunt van de ingezette koers is dat alle jaren structureel sluitend zijn. Leudal legt hiermee de lat hoger dan het provinciaal toezicht voorschrijft.

Het weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit voldoen aan de norm

Het weerstandsvermogen is de mate waarin een gemeente in staat is om middelen vrij te maken om substantiële incidentele financiële tegenvallers op te vangen. Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem gaat opleveren. Een buffer is daarom wenselijk. Door het vaststellen van de notitie “weerstandsvermogen nader bezien” bij de begroting 2016 is een beleidskader vastgesteld dat handvaten geeft op de vraag hoe groot moet die buffer (weerstandsvermogen) dan moet zijn en de spelregels die daarbij horen.
De volgende beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld:

  • De weerstandscapaciteit toetsen aan de risico’s zoals deze vanuit het risicomanagement worden geïnventariseerd in de risicobeheermatrix.
  • De berekening van de buffer alleen te baseren op de direct beschikbare, incidentele weerstandscapaciteit (algemene reserve).
  • Voor de normering van de ratio van het weerstandsvermogen de landelijk gehanteerde normeringstabel volgen.
  • Spelregels formuleren die antwoord geven op de vraag wat te doen als de ratio niet past binnen de normering.

De P&C-cyclus wordt doorontwikkeld
In 2019 blijven we in samenspel met de klankbordgroep werken aan de verbetering van onze P&C cyclus. We gaan verder met het aanscherpen van de doelstellingen en het (door)ontwikkelen van de indicatoren bij de programma's.
Daarnaast werken we aan de mogelijkheden op de website voor online versies van onze P&C producten.

Nieuwe externe financieringsmiddelen
Wij gaan verkennen in hoeverre wij als gemeente gebruik kunnen maken van moderne financieringsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld crowdfunding of startups.

Stevige sturing op beheer deelnemingen
De wijze waarop wij sturen op onze verbonden partijen en deelnemingen gaan we nader onder de loep nemen, om daar waar mogelijk en nodig te komen tot verbeterslagen.

Totaal programma

Financiën en belastingen

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

880

1.666

1.347

1.419

1.418

Baten

0

-307

-25

-25

-25

-25

Mutatie reserves

0

0

-1.125

-1.125

-1.125

-1.125

ga terug