Begroting 2019

Algemene dekking

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die geen specifieke bestedingsdoel hebben. Uw raad beslist over de inzet van deze middelen. In dit deel worden deze dekkingsmiddelen kort toegelicht. Bij enkele onderdelen is voor een uitgebreide toelichting een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen.

Treasury
Het voor te calculeren omslagrentepercentage voor 2019 wordt berekend aan de hand van de boekwaarde van onze activa per 1 januari 2019. De interne rekenrente (omslagrentepercentage) is vastgesteld op 1%. Binnen deze systematiek moeten ook rentebaten (zoals ontvangen dividenden) meegenomen worden in de berekening. Het renteschema is opgenomen in de paragraaf financiering.

Dividend en rente
De dividenduitkering over het aandelenbezit is als volgt begroot:

  • Bank Nederlandse Gemeenten € 1,02 per aandeel
  • Enexis Holding € 0,67 per aandeel.

(bedragen x 1.000)

Omschrijving

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Beleggingsportefeuille

Beheerkosten

72

65

59

50

39

27

Kapitaallasten

1.218

271

271

220

163

128

Dividend

Enexis Holding

-623

-623

-623

-623

-623

-623

General Escrow

-23

Bank Nederlandse Gemeenten

-235

-362

-146

-146

-146

-146

Rente

Belegging Essentverkoop

-1.280

-1.192

-1.122

-834

-566

-306

Bruglening Essent

-152

-152

-152

Boekwinst op belegging

Verstrekte geldleningen

-8

-5

-9

-8

-7

-7

OZB en lokale heffingen
De OZB-, de honden-, de baat en de toeristenbelasting behoren tot de lokale heffingen omdat deze vrij besteedbaar zijn en geen specifiek bestedingsdoel hebben. In de paragraaf  lokale heffingen wordt hier dieper op ingegaan.

(bedragen x 1.000)

Heffing

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

OZB woning

-3.881

-3.924

-3.976

-4.026

-4.060

-4.060

OZB niet woning

-1.774

-1.757

-1.781

-1.806

-1.822

-1.822

Toeristenbelasting

-958

-897

-897

-897

-897

-897

Hondenbelasting

-223

-223

-223

-223

-223

-223

Baatbelasting

-17

-17

-17

0

0

0

Saldo financieringsfunctie
Met de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald op het financieren van onze activiteiten.

Rijksuitkeringen
De financiële effecten van de meicirculaire zijn in deze meerjarenbegroting verwerkt. Wij zijn indirect afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksuitgaven en veranderend rijksbeleid is van invloed op de hoogte van algemene uitkering. Ditzelfde geldt voor het toevoegen van de integratie-uitkering Sociaal Domein naar de algemene uitkering vanaf het jaar 2019. Wij kiezen er wel voor om de middelen voor het Sociaal Domein te blijven oormerken en niet als algemeen dekkingsmiddel te beschouwen.

Wat mag het kosten?

Algemene dekking

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

2.041

2.344

2.851

3.079

2.706

Baten

0

-55.967

-56.942

-57.795

-58.709

-59.589

Mutatie reserves

0

0

2.685

3.583

4.176

5.363

ga terug