Begroting 2019

Projecten

(bedragen x 1.000)

Indicatie

Inves- tering

Subsi- die

Aandeel gemeente

Krediet votering

Kapitaallasten

Fase -ring

Majeure projecten

2018

2019

2020

2021

2022

Burgerinitiatieven

Fusie scholen Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter

5.000

5.000

200

155

154

153

2019

Aanvullende verkeers-maatregelen fusie scholen

p.m.

p.m.

2019

t Maasveld (Park Leudal Oost)

1.600

p.m.

1.600

100

58

57

57

2019

Sport Kelpen-Oler, Grathem, Ell en Hunsel

3.000

p.m.

3.000

116

115

114

2019

Aanvullende verkeers-maatregelen fusie sport

756

756

38

37

37

2019

Open club Roggel

p.m.

p.m.

p.m.

2019

Lokale projecten

Fietspad Spoorbrug Buggenum

7.100

3.500

3.600

180

179

177

2019

Fietspad Heldenseweg

1.700

680

1.020

51

50

50

2019

Herinrichting Napoleonsweg Neer

p.m.

p.m.

2020

Herinrichting oude kern Baexem

3.500

1.750

1.750

88

87

2020

Fietspad, ontbrekende schakel Horn N280

691

35

34

2020

Zevenellen

p.m.

p.m.

p.m.

Geraamde jaarlijkse storting in reserve majeure projecten

73

762

971

958

958

Overheveling overschot 2018

-73

73

Stand van de reserve majeure projecten per 1-1-

835

971

958

958

Onttrekking afschrijvingen gevoteerde kredieten uit reserve majeure projecten

-188

-188

-188

-188

Vrijval kapitaallasten

-213

Overheveling overschot 2019

-434

434

Beschikbaar budget

0

1.217

770

770

*De beschikbare ruimte is bedoeld om eventuele nieuwe majeure projecten te financieren. De gemiddelde investeringsruimte, op basis van de bovenstaande wensenlijst, voor de komende jaren op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar is € 4,5 miljoen euro.

De reserve majeure projecten wordt gebruikt om toekomstige kapitaallasten te dekken.

Bovenstaande opzet verschaft de Raad het inzicht om prioriteiten te stellen en te herzien.

Het overschot aan geraamde kapitaallasten (minus de vrijval) over het jaar 2019 ad € 434.000 zal overgeheveld worden naar 2020.  

 

Fusie scholen, Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter
In 2016 zijn op initiatief van de dorpsraden Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter en het bestuur voor primair onderwijs SPOLT gesprekken gestart over de toekomst van de basisscholen in Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Dit heeft begin 2017 uiteindelijk geresulteerd in een aanvraag voor onderwijshuisvesting vanuit SPOLT. Hiermee is een formele procedure gestart in het kader van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leudal. In de raadscyclus van mei 2018 heeft de raad ingestemd met het advies van de stuurgroep - gevormd door de dorpsraden, SPOLT en de overige kernpartners - om de locatie ter hoogte van te sportpark aan de Kallestraat in Hunsel aan te wijzen als plek voor het nieuwe speel-leercentrum in Leudal-West. Inmiddels zijn SPOLT en gemeente Leudal gestart met het ontwerptraject. Er wordt gekoerst op besluitvorming door de gemeenteraad ten behoeve van het investeringskrediet in het 2e kwartaal 2019 en start bouw na de zomer van 2019, zodat de kinderen van Leudal-West het schooljaar 2020-2021 van start kunnen gaan in het nieuwe speel-leercentrum. Dit project heeft betrekking op programma 2.

't Maasveld (voormalig Park Leudal-Oost)

In de kern van Neer hebben sportclubs en andere belanghebbenden zich verenigd in een burgerinitiatief met als doel de ontwikkeling van het bestaande sportpark ’t Ligteveld tot een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie, 't Maasveld genaamd. Door centraal te organiseren wil men bestaande en nieuwe verenigingen faciliteren en daarmee hun toekomstbestendigheid versterken. Dit neemt bij verenigingen de druk weg die ontstaat door terugloop van het aantal vrijwilligers, vergrijzing en krimp. In de raadsvergadering van 12 december 2017 heeft de raad besloten om 1.5 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van de Open Club-gedacht en het opknappen van de zogenaamde spantenhal. Daarnaast is het college opgedragen om de realisatie van de Veilige Wieleromgeving Leudal als onderdeel van 't Maasveld te faciliteren. De initiatiefnemers zijn in 2018 van start gegaan met de uitwerking van het raadsbesluit. Zij hebben echter geconcludeerd dat zij geen plan kunnen opstellen voor het bedrag beschikbaar gesteld in de raadsvergadering van 12 december 2017. In de raadscyclus van september 2018 hebben zij de gemeenteraad verzocht om aanvullende middelen beschikbaar te stellen (wordt vervolgd). Dit project heeft betrekking op programma 5.

Sport Kelpen-Oler, Grathem, Ell, Hunsel

Met het oog op demografische ontwikkelingen in de regio, maar ook in verband met behoud van (de kwaliteit van) de voetbalsport in de regio zijn de voetbalverenigingen van Grathem, Kelpen-Oler, Ell en Hunsel met elkaar in gesprek over samenwerking en uiteindelijk wellicht fusie op één locatie. De inzet van de voetbalverenigingen strookt met de visie van Leudal. Ten behoeve van de zoektocht naar een unielocatie is een onderzoek uitgevoerd. In de raadsvergadering van 6 februari 2018  heeft de gemeenteraad ingestemd met een locatie aan de Oranjestraat in Kelpen-Oler. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat geen noemenswaardige technische belemmeringen zijn om daar een nieuwe accommodatie te realiseren. De fuserende voetbalverenigingen en de gemeente zijn momenteel met het ontwerpproces gestart. Er wordt gekoerst op besluitvorming door de gemeenteraad ten behoeve van het investeringskrediet en start realisatie in het 2e kwartaal 2019. Het voetbalseizoen 2020 - 2021 zou van start kunnen gaan op het nieuwe sportpark. Dit project heeft betrekking op
programma 5.

Fietspad, ontbrekende schakel Horn N280
De ombouw van de N280 in Leudal biedt een reële kans op het ontstaan van een snelle fietsroute tussen Weert en Roermond door Leudal. Opwaardering van de fietspaden langs de N280 maakt deel uit van de scope van het project N280-West wegvak Leudal. Na realisatie van het project vormt het traject tussen de N273 / Baexemerweg en de toerit naar de brug over het Lateraal Kanaal in Horn feitelijk de enige nog ontbrekende schakel van een snelfietsroute tussen Weert en Roermond.
Financiering kan waarschijnlijk rekenen op een financiële bijdrage uit een herschikking van niet bestede subsidies die in GOML verband zijn toegekend aan projecten. Realisatie wordt gepland in 2020. Gemeentelijke bijdrage gevergd van (tenminste) 691.000 euro. Dit project heeft betrekking op programma 4.

Fietspad Heldense weg

De realisering van dit fietspad is als toonaangevend project opgenomen in het provinciale Uitvoeringsplan Fiets. Met de in maart 2018 door de provincie afgegeven beschikking is medefinanciering door de provincie tot in ieder geval 40% met een maximum van
€ 658.000,-, verzekerd. Aanleg van dit vrij liggend fietspad heeft hoge prioriteit. Afgelopen jaar is er gestart met de planologische procedure en de grondaankopen. Met omwonenden en belanghebbenden wordt samengewerkt om tot een definitief tracé en ontwerp te komen. Aanleg wordt, onder voorbehoud van het verloop van de planologische procedures en de grondverwerving, voorzien voor de 2e helft van 2019. Dit project heeft betrekking op programma 4.

Herinrichting Napoleonsweg Neer

Op basis van een herschikking van Provinciale middelen vanwege de nieuwe provinciale Mobiliteitsvisie heeft de Provincie Limburg besloten de voorbereiding van een herinrichting van de Napoleonsweg (N273) in de kern Neer vooralsnog niet op te pakken. Uitgangspunt voor de voorgenomen herinrichting was een 50 km/uur inrichting met gescheiden rijbanen. Voor de kruisingen wordt gedacht aan een rotonde op de kruising Heldenseweg, een rotonde annex komversterker op de kruising Maasweg (richting bedrijventerrein Soerendonk) en aanpassing van de komgrens aan de zuidzijde (nabij Kruisstraat). Gevoerd bestuurlijk overleg heeft nog geen antwoord opgeleverd op de vraag wanneer planvoorbereiding dan wel aan de orde is. In de begroting 2019 worden dan ook geen kosten opgenomen voor dit project. Er is nog geen indicatie voor de gemeentelijk kosten. Dit project heeft betrekking op programma 4.

N280
Op basis van de gesloten realisatieovereenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeente Leudal wordt de samenwerking verder voortgezet. De provincie Limburg verwerkt het definitieve ontwerp in een Provinciaal inpassingsplan (PIP) dat samen met de milieu effect rapportage (MER) ter inzage wordt gelegd. Na het verwerken van de opmerkingen in een Nota van zienswijze wordt het PIP uiteindelijk vastgesteld door Provinciale Staten. Dit project heeft betrekking op programma 4.

ga terug