Begroting 2019

Jeugdzorg

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~ Alle kinderen groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en
naar vermogen participeren in de samenleving ~

Kinderen hebben recht op een goede basis om op te groeien en zich te ontwikkelen, ouders bieden kinderen deze basis. Naast gezond en veilig opgroeien, heeft ieder mens een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competenties om zich te ontwikkelen tot een goede burger die kansen benut en actief bijdraagt aan de samenleving. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.
Kinderen hebben recht op hulp en stimulering bij opgroeien en ontwikkelen. In eerste plaats door de opvoeding van ouders. Ouders kunnen gebruik maken van preventieactiviteiten ter versterking van de eigen opvoeding. Daar waar ouders onvoldoende in staat zijn een goede basis te geven voor het opgroeien en ontwikkelen van kinderen, wordt ondersteuning geboden.

In 2016 heeft de gemeenteraad de visie sociaal domein: “SAMEN AAN ZET; bouwen op eigen kracht in Leudal” vastgesteld. In de herijking van de visie 'Leven in Leudal 2020' wordt een actualisatie/aanscherping van de visie sociaal domein meegenomen. Tevens starten we vanaf het najaar 2018 met de ontwikkeling van nieuw beleidsplan voor het Sociaal Domein voor 2020 en verder. Dit doen we samen met de gemeenten Weert en Nederweert.

Wat willen wij bereiken?

Participerende samenleving, preventie en de basisvoorzieningen
Gemeenten stimuleren een participerende samenleving waarin mensen meer voor elkaar willen betekenen en waarin eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Gemeenten zetten in op ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren. Preventie is hierbij een voorwaarde. De basisvoorzieningen vervullen hier een belangrijke rol in omdat zij ouders/kinderen regelmatig zien en hebben ook een belangrijke signaleringsfunctie. Ze zullen ondersteund worden door professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij het in eigen kracht zetten van het kind/gezin.

Toegang
Het CJG behoudt haar laagdrempelige functie voor opvoed- en opgroeiondersteuning. Het CJG werkt met jeugd- en gezinswerkers die in integrale gebiedsgebonden teams werken, die snel en vroegtijdig ouders en jeugdigen ondersteunen. Instroom in duurdere (gespecialiseerde) jeugdhulp wordt hiermee verminderd. Het CJG vormt (met de huisartsen en medisch specialisten) de toegang naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Er worden afspraken gemaakt met de zorgverzekering, huisartsen en medisch specialisten over verwijzingen.

Gespecialiseerde jeugdhulp
Hoe het aanbod van gespecialiseerde jeugdhulp is georganiseerd, is aan de aanbieders om te bepalen. Gemeenten stellen kwaliteitseisen (zoals het werken met 1G1P en zorg op maat), geven richting aan het jeugdhulpstelsel en sturen op de gewenste transformatie. Van de gespecialiseerde jeugdhulp wordt verwacht dat men verantwoordelijkheid neemt voor de schaarse middelen, het ontzorgen en demedicaliseren.

Gedwongen kader (jeugdreclassering/jeugdbescherming) en samenwerking met de keten veiligheid
Het jeugdhulpstelsel is primair gericht op het versterken van de eigen kracht van het kind/gezin en het voorkomen van zwaardere maatregelen. Er zullen echter situaties zijn waarin dit onbereikbaar is en het gedwongen kader noodzakelijk is. Beïnvloeding van de instroom/duur is mogelijk. We richten ons op minder kinderen in het gedwongen kader en nauwe samenwerking met de jeugd- en gezinsteams CJG.

Tekorten Jeughulp
We verwachten langdurige tekorten voor Jeugdhulp. In 2019 wordt voor de laatste keer verevend op basis van de huidige afspraken tussen Weert-Nederweert-Leudal over 2018. Daarna is bestuurlijk de intentie uitgesproken hiermee door te gaan. Na de verevening wordt het totale tekort gedekt met de reserve 3D. Als we extrapoleren op basis van de laatst bekende cijfers, betekent dit dat we flink interen op de reserve 3D. De verwachting is dat deze reserve in de loop van 2020 niet meer toereikend is.

Totaal programma

Jeugdzorg

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

9.070

8.937

8.937

8.902

8.902

Baten

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

-3.129

-2.368

-2.338

-2.297

-2.297

ga terug