Begroting 2019

Productenbegroting

(bedrag x 1.000)

Veilige gemeente

2019

2020

2021

2022

Minder criminaliteit

Veiligheidsmaatregelen algemeen

141

141

141

141

Veiligheidsmaatregelen specifiek

102

102

102

102

Subtotaal

242

242

242

242

Preventie en repressie op orde

Brandweer en crisisbeheersing

2.719

2.755

2.761

2.753

Subtotaal

2.719

2.755

2.761

2.753

Ondermijning teruggedrongen

Mutaties reserves CDL-190103

-77

0

0

0

Ondermijning

77

0

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

Onderwijs

2019

2020

2021

2022

Multifunctioneel gebruik voorzieningen

Onderwijshuisvesting

1.220

1.219

1.211

1.202

Kwaliteit kinderopvang

21

21

21

21

Mutaties reserves CDL-190201

-103

-108

-108

-108

Subtotaal

1.138

1.132

1.124

1.115

Afname schooluitval+onderwijsachterstand

Onderwijsbeleid

1.178

1.178

1.178

1.178

Media

373

373

354

353

Subtotaal

1.552

1.551

1.531

1.531

Gezondheidsbevordering

2019

2020

2021

2022

Levensstijl en gezondheid

Bescherming gezondheid

1.274

1.291

1.294

1.290

Subtotaal

1.274

1.291

1.294

1.290

Woon-, werk- en leefklimaat

2019

2020

2021

2022

Regionale samenwerking

Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh)

162

162

162

162

Ambtelijke samenwerking

298

319

319

319

Subtotaal

460

481

481

481

Goed vestigingsklimaat

Ondersteuning bedrijvigheid

163

163

161

161

Infrastructuur bedrijven

72

72

72

72

Mutaties reserves CDL-190402

-6

-6

-6

-6

Subtotaal

229

229

227

227

Passende woningen

Conserveren cultuurhistorische waarden

216

208

208

207

Dorpsvernieuwing

44

44

44

44

Volkshuisvesting (incl statushouders)

862

252

194

161

Bestemmingsplannen

947

943

949

915

Grondexploitaties woningen

-17

-17

-17

-17

Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht)

-84

-84

-84

-84

Mutaties reserves CDL-190403

-684

-81

-34

0

Subtotaal

1.284

1.266

1.261

1.227

Buitengebied in beweging

Omgevingswet

160

120

90

90

Subtotaal

160

120

90

90

Adequate handhaving

Toepassing APV

326

326

326

326

Handhaving ruimtelijke ordening

166

166

166

166

Toezicht en handhaving bouwen

557

557

557

557

Subtotaal

1.050

1.050

1.050

1.049

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

18

18

18

13

Subtotaal

18

18

18

13

Kapitaalgoederen adequaat onderhouden

Natuurbescherming en -onderhoud

2.123

2.082

2.084

2.073

Begraafplaatsen

9

9

9

9

Verkeersveiligheid

712

810

850

870

Infrastructuur wegen

2.229

2.127

2.175

2.272

Parkeren

0

0

12

0

Infrastructuur water

36

39

52

64

Gebruik openbaar groen

232

230

190

159

Riolering

-1.340

-1.362

-1.294

-1.279

Afval

-445

-445

-443

-494

Mutaties reserves CDL-190407

-78

-96

-306

-439

Subtotaal

3.477

3.395

3.329

3.236

Grote mate naleefgedrag

Milieubeheer

1.066

1.056

1.059

1.059

Mutaties reserves CDL-190411

-87

-87

-87

-87

Subtotaal

979

969

972

972

Energieneutraal

Mutaties reserves CDL-190412

0

0

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

Sport en cultuur

2019

2020

2021

2022

Sportaccommodaties gebundeld verspreid

Sportbeleid

386

387

387

387

Buitensport

805

819

819

816

Binnensport

831

842

843

837

Mutaties reserves CDL-190501

-174

-174

-174

-174

Subtotaal

1.848

1.873

1.874

1.865

Kunst en cultuur

Cultuurondersteuning

488

440

442

442

Kunst- en cultuurbehoud

10

10

10

10

Mutaties reserves CDL-190503

-3

-6

-6

-6

Subtotaal

496

445

446

446

Positie recreatie en toerisme

Recreatie op water

1

1

1

1

Openluchtrecreatie

42

42

42

42

Subtotaal

43

43

43

43

Meer recreanten

Aantrekkingskracht op burgers

226

236

264

263

Subtotaal

226

236

264

263

Jeugdzorg

2019

2020

2021

2022

Gebruik specialistische jeugdhulp

Mutaties reserves CDL-190601

-2.333

-2.303

-2.297

-2.297

Jeugdbegeleiding

8.023

8.023

7.988

7.988

Opvang en beschermd wonen jeugd

914

914

914

914

Subtotaal

6.604

6.634

6.605

6.605

Toegankelijke voorzieningen jeugd

Mutaties reserves CDL-190602

-35

-35

0

0

Subtotaal

-35

-35

0

0

Participatie

2019

2020

2021

2022

Deelname economisch en maatsch. verkeer

Welzijnswerk

528

528

528

528

Collectief aanvullend vervoer

475

482

489

498

Algemeen Maatschappelijk Werk

394

395

395

395

Loketvoorzieningen lokaal

209

209

209

209

Advisering Wmo

18

18

18

18

Clientondersteuning

31

31

31

31

Sociale zekerheidsregelingen

168

168

168

168

Inkomensvoorzieningen

990

990

990

990

Levensonderhoud

31

31

31

31

Begeleid werken

3.713

3.768

3.785

3.795

Re-integratie

585

599

565

565

Materiele voorzieningen Wmo

1.071

916

916

916

Volwassenenbegeleiding

5.341

5.363

5.366

5.366

Opvang en beschermd wonen volwassenen

54

54

54

54

Mutaties reserves CDL-190701

1.085

1.095

882

872

Subtotaal

14.693

14.649

14.427

14.437

Geen armoede

Armoedebeleid

933

933

896

896

Mutaties reserves CDL-190702

-136

-136

-136

-136

Subtotaal

797

797

760

760

Maatschappelijke voorzieningen

Cultuuraccommodaties

565

568

564

560

Mutaties reserves CDL-190703

-199

-199

-199

-199

Subtotaal

366

369

365

361

Statushouders

Migratie

117

117

117

117

Subtotaal

117

117

117

117

Mantelzorgvriendelijk

Mantelzorg

50

50

50

50

Subtotaal

50

50

50

50

Laaggeletterdheid teruggedrongen

Mutaties reserves CDL-190706

-9

-9

-9

-9

Subtotaal

-9

-9

-9

-9

Dienstverlening aan burger en bedrijven

2019

2020

2021

2022

Dienstverlening scoort een 7

Ondersteuning bestuur

98

98

98

98

Burgerzaken

1.293

1.293

1.293

1.293

Subtotaal

1.391

1.391

1.391

1.391

Eigentijds besturen en netwerken

2019

2020

2021

2022

Co-creatief beleid.Interact. werken/best

Volksvertegenwoordiging

713

713

713

713

College van B & W

721

699

656

656

Subtotaal

1.434

1.412

1.369

1.369

Burgerinitiatieven

Stimulering burgerparticipatie

247

240

240

240

Mutaties reserves CDL-190902

-6

-6

-6

-6

Subtotaal

241

234

234

233

Financiën en belastingen

2019

2020

2021

2022

Meerjarig sluitende begroting

Onverdeeld vastgoed

1.641

1.322

1.394

1.393

Mutaties reserves CDL-191001

-1.125

-1.125

-1.125

-1.125

Subtotaal

516

197

269

268

Algemene dekking

2019

2020

2021

2022

geen collegedoel

Treasury

53

32

32

32

Dividend en rente

-1.736

-1.358

-1.151

-936

Saldo financieringsfunctie

639

495

335

205

OZB woningen

-3.866

-3.913

-3.945

-3.942

Lokale heffingen

-209

-194

-191

-190

OZB niet-woningen

-1.734

-1.758

-1.772

-1.771

Rijksuitkeringen

-47.997

-49.231

-50.366

-51.506

Onbestemde gelden

978

1.668

2.119

1.939

Toeristenbelasting

-897

-897

-897

-897

Mutaties reserves CDL-192001

2.758

3.583

4.176

5.363

Subtotaal

-52.012

-51.572

-51.659

-51.703

Overhead

2019

2020

2021

2022

geen collegedoel

Overhead

70

63

63

63

Saldo HKP Overhead

0

0

0

0

Piofach

4.332

4.712

4.579

4.713

Buitendienst

29

76

126

170

Directe loonkosten

5.187

5.165

5.165

5.165

Serviceteam

31

31

31

31

Ondersteuning bestuur

46

46

46

46

Ondernemingsraad

10

10

10

10

Uitvoeringskosten 3D

435

431

435

435

Mutaties reserves CDL-192101

-1.338

-1.555

-1.249

-1.279

Subtotaal

8.801

8.978

9.204

9.354

Heffing VPB

2019

2020

2021

2022

geen collegedoel

Vennootschapsbelasting

85

85

85

85

Subtotaal

85

85

85

85

Onvoorzien

2019

2020

2021

2022

geen collegedoel

Onvoorzien

84

84

84

84

Subtotaal

84

84

84

84

Totaal alle programma's

318

477

299

247

ga terug