Begroting 2019

Bestuurlijke hoofdlijn

“Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.”

De woorden samen , duurzaam, dienstverlenend en vitaal vormen de rode draad in deze programmabegroting 2019-2022. Ze geven inzicht in de hoofdlijnen van beleid van de gemeente Leudal, vormen een herkenbaar en richtinggevend kader voor de ambtelijke organisatie en een stukje identiteit voor de gemeente Leudal als geheel.

Samen in Leudal betekent de gemeente samen met de gemeenschap, met de inwoners. De gemeente samen met verenigingen en ondernemers en de gemeente samen met professionele partners. Maar samen betekent ook: inwoners samen met elkaar. Raad, college en ambtelijke organisatie samen als één Leudal. En Leudal samen met de buurgemeenten, samen met de regio, samen met (midden-) Limburg.

Duurzaam is een begrip dat Leudal kenmerkt. Leudal is koploper duurzaamheid in Limburg. Daar zijn we trots op en dat laten we graag zien. Onze bijdrage aan een transitie naar een duurzame samenleving willen we niet alleen behouden, maar ook uitbreiden. Hierin tonen we als gemeente zelf het juiste voorbeeld. In Leudal zijn en blijven we duurzaam, zodat we onze mooie omgeving ook voor de toekomst en de toekomstige generaties kunnen behouden. Het begrip duurzaam betekent voor Leudal ook ‘passend bij de toekomst’. Dit vertaalt zich in beleid waarmee Leudal klaar is voor de dag van morgen. Beleid waarbij rekening is gehouden met demografische ontwikkelingen en behoeften in en van de gemeenschap en andere partners van de gemeente Leudal. Duurzaam beleid maakt dat we vanuit realisme, gecombineerd met ambitie, de juiste afwegingen en keuzes kunnen maken.

Dienstverlenend in houding en gedrag en een goede dienstverlening heeft op dit moment de hoogste prioriteit in Leudal. Leudal streeft naar een goede kwaliteit van dienstverlening die niet alleen aansluit op de wensen van vandaag, maar ook inspeelt op de behoefte van de toekomst. Dit vraagt om een juiste, dienstverlenende, houding van de ambtelijke organisatie. Het streven is een dienstverlening in Leudal die snel, kwalitatief goed en toegankelijk is. Een randvoorwaarde voor een goede dienstverlening is een basis die op orde is. Goed werkende processen, dossiers op orde en goede en tijdige reacties richting burgers zijn cruciaal voor een goede dienstverlening.

Vitaal betekent voor Leudal krachtig, energiek en levendig. Vitaliteit van onze inwoners betekent dat ze (positief) gezond en zelfredzaam zijn. Onze inwoners nemen vanuit eigen kracht deel aan de samenleving. Vitaliteit in Leudal betekent ook dat we streven naar een vitale omgeving met vitale kernen met een levendig verenigingsleven en een vitaal buitengebied met oog voor de gezondheid en vitaliteit van de bewoners van ons buitengebied. Onze gemeenschap is krachtig en straalt energie uit. Hiervoor werken we aan een vitaal woon-, werk- en leefklimaat met een vitale lokale economie. Randvoorwaarde voor dit alles is een financieel vitale gemeente Leudal.

In samenspel werken aan de toekomst van Leudal
In 2019 staan we aan de vooravond van diverse ontwikkelingen die maken dat raad, college en ambtelijke organisatie in samenspel met inwoners, ondernemers en verenigingen moeten gaan nadenken over én werken aan de toekomst van Leudal. Het zijn de demografische ontwikkelingen die een effect hebben op ons gemeentelijk beleid en de Omgevingswet en ontwikkeling van vitale gemeenschappen die een andere rol van de overheid vragen.

2019 is het jaar waarin we in samenspel de route uitstippelen richting toekomst van Leudal. We maken een sprong van ‘Leven in Leudal 2020’ naar ‘Leudal 2040’. Vragen als wat voor een soort gemeente willen we zijn? Waar staat Leudal voor? Waar zijn we op uit, waar gaat Leudal voor? staan centraal in de weg naar onze toekomst. Meer dan ooit tevoren is de manier waarop we deze route, deze weg, vormgeven van groot belang. Van kop tot staart vraagt dit om een goed samenspel in Leudal.   

Speerpunten 2019
Een kijk in de toekomst vraagt om ambitie, maar zeker ook om realisme.
In deze begroting benoemen we daarom de volgende speerpunten voor 2019:

  • Basis op orde: we zetten in op een goede dienstverlening, telefonische bereikbaarheid en correcte en tijdige nakoming van afspraken en beantwoording van brieven.
  • Ondermijning: we komen als gemeente - samen met politie - in actie tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
  • Communicatie en participatie: We werken als gemeente continue aan verbetering van de communicatie met onze burgers, ondernemers en verenigingen. Hierbij kijken we ook naar nieuwe vormen van communicatie en participatie die maken dat de gemeenschap vaker en beter betrokken wordt bij besluitvormingsprocessen.
  • Duurzaamheid: We streven naar energieneutraliteit en voldoende milieu-brengvoorzieningen in alle dorpen.
  • Economisch profiel: we gaan het economische profiel verder handen en voeten geven. Dit doen we in de triple helix, samen met onderwijs en ondernemers.
  • Accommodatiebeleid: We willen samen met de gemeenschap richting en invulling geven aan het accommodatiebeleid.
  • Buitengebied in beweging: We willen in continue dialoog met de omgeving om het werk-, woon- en leefmilieu in het buitengebied goed te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Deze speerpunten vinden hun nadere uitwerking in de diverse programma’s.

De speerpunten Basis op orde, Ondermijning, Communicatie & participatie, Accommodatiebeleid en Economisch profiel worden uitgevoerd met de bestaande budgetten. Voor duurzaamheid wordt structureel €25.000 vrijgemaakt in de begroting. Daarnaast wordt voor buitengebied in beweging gedurende de looptijd van de begroting €65.000 extra beschikbaar gesteld.

ga terug