Begroting 2019

Financiën en belastingen

Meerjarig sluitende begroting

Wat gaan wij daar voor doen?

Alle jaarschijven zijn structureel sluitend
Na vaststelling van de 1e raadsrapportage hebben o.a. de kaderbrief, meicirculaire en een aantal correcties/aanvullingen en de nieuwe opgaven invloed op het meerjarig financieel perspectief.
Het actuele financieel meerjarig perspectief laat zien dat er door de ingezette koers en door de ontwikkeling van de algemene uitkering begrotingsruimte ontstaat.

Het weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit voldoen aan de norm
De meerjarige analyse van de risico’s in relatie tot de algemene reserve geeft aan dat de ratio van het weerstandsvermogen voldoende is (varieert tussen de 1,2 en 1,42). De afspraak is dat het college conform de spelregels voorstellen doet tot afroming indien de ratio boven de 2 ligt. Dit is de komende jaren niet aan de orde.

Er is beleid en inzicht in de kostendekkendheid van de leges
De legesopbrengsten voor diensten die de gemeente op verzoek levert mogen, op basis van artikel 229 van de Gemeentewet, maximaal 100 % kostendekkend zijn. Fiscaal gezien wordt daaraan voldaan wanneer de totale baten de totale lasten op verordening (macro) niveau niet overschrijden.
De nieuwe eisen van het BBV gaan een stuk verder dan de fiscale eisen. Er dient cijfermatig inzicht te worden gegeven met betrekking tot de kostendekkendheid van afzonderlijke onderdelen van de verordening. Minimale eis: per hoofdstuk van de legesverordening. Daarnaast moeten de achterliggende beleidskeuzes worden toegelicht. Uiteindelijk moet op termijn ook de kruissubsidiëring tussen titels, tussen hoofdstukken en binnen een bepaald hoofdstuk in de verordening worden toegelicht.

Zie verder ook paragraaf 3.1 Lokale heffingen.

Wat mag dat kosten?

Meerjarig sluitende begroting

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Onverdeeld vastgoed

0

880

1.666

1.347

1.419

1.418

Baten

Onverdeeld vastgoed

0

-307

-25

-25

-25

-25

Mutaties reserves

0

0

-1.125

-1.125

-1.125

-1.125

ga terug