Begroting 2019

Onderwijs

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar

Waarde

Bron

Beschrijving

% achterstandsleerlingen

%

2012

4,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs  dat kans heeft op een leerachterstand.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2016

1.1

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

0.19

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2017

9,43

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Deelname peuters peuterprogramma

%

2017

83%

Deelname peuters aan peuterprogramma.

Deelname peuters vvr indicatie aan vve aanbod

%

2017

84%

Deelname peuters met een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie indicatie aan een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie aanbod peuterprogramma.

Resultaatafspraak VVE basisonderwijs.

2017

behaald

Behalen resultaatafspraak Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie met basisonderwijs

ga terug