Begroting 2019

Financiering

EMU saldo

In de wet Houdbare overheidsfinanciën zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte - en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. De decentrale overheden leveren een gelijkwaardige bijdrage voor het behalen van de EMU-normen. Die normen raken ook gemeenten, omdat hun schulden en financieringstekorten meetellen in de overheidsschuld. Daarom moeten alle gemeenten een opstelling maken van het gemeentelijke EMU-saldo.

(bedragen x 1.000)

EMU saldo

2018

2019

2020

2021

2022

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves [zie BBV, artikel 17c] [positief saldo = plus en negatief saldo= min]

-7.992

-2.389

-1.267

-622

425

2.

(+)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.380

4.347

4.792

4.999

5.225

3.

(+)

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

498

416

404

431

444

4.

(-)

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.

13.684

6.704

4.887

5.913

3.331

5.

(+)

Bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen

930

99

6.

(+)

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

40

7.

(-)

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).

1.195

826

821

181

131

8.

(+)

Grondverkopen: verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

4.234

3.128

2.453

903

949

9.

(-)

Betalingen ten laste van de voorzieningen

426

300

224

250

274

10.

(-)

Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11.

Verkoop van aandelen:

11a

Gaat u effecten verkopen: ja / nee

nee

ja

ja

ja

ja

11b

(-)

Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?

278

118

ga terug