Begroting 2019

Financiering

Meerjarenbalans

(bedragen x 1.000)

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

176

321

279

247

202

158

Materiële vaste activa

95.141

103.370

105.630

105.757

106.716

104.866

Financiële vaste activa

33.365

33.492

26.193

20.435

16.967

10.790

Vlottende activa

Voorraden

6.277

3.238

936

-696

-1.418

-2.236

Uitzettingen

11.807

8.206

8.206

8.206

8.206

8.206

Liquide middelen

527

Overlopende activa

2.599

2.599

2.599

2.599

2.599

2.599

Passiva

Vaste passiva

Reserves

-69.497

-62.217

-60.627

-59.360

-58.738

-59.163

Resultaat boekjaar 2017

-1.511

Voorzieningen

-4.250

-4.322

-4.438

-4.618

-4.799

-4.970

Huidige opgenomen leningen > 1jr

-61.856

-56.081

-50.589

-45.314

-40.083

-35.035

Prognose op te nemen leningen > 1jr

-16.107

-15.689

-14.756

-17.151

-12.715

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-9.138

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Overlopende passiva

-3.640

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

ga terug