Begroting 2019

Grondbeleid

Exploitatieresultaat

Prognose van te verwachten resultaten.

(bedragen x 1.000)

Onderdeel

Boekwaarde 01-01-2019

Raming resterende uitgaven

Raming resterende inkomsten

Raming eindsaldo

Gemeentelijke exploitaties

3.260

2.279

-7.726

-2.188

Exploitaties door derden

-36

p.m.

p.m.

p.m.

(bedragen x 1.000)

Nr

Onderdeel

Boekwaarde 01-01-2019

Raming resterende uitgaven

Raming resterende inkomsten

Raming eindsaldo

Woningbouw

Baexem Kapittelstraat

-347

24

-323

Baexem Witte huis

172

91

-249

14

Heibloem P. van Donstraat

149

188

-600

-263

Heythuysen J. van Sonlaan

-562

-562

Heythuysen De Bevelanden 1

853

706

-1.734

-175

Heythuysen Walk

392

118

-519

-9

Bedrijven

Heythuysen BT Arenbos

507

122

-1.394

-765

Heythuysen BT Leudalplein

-4

-4

Ittervoort, BT fase IV

2.110

1.029

-3.230

-91

Ittervoort Napoleonsweg

Roggel, uitbreiding BT Laak

-8

-8

Exploitatie door derden (faciliterend grondbeleid)
Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij (ontwikkelaar, particulier, etc.) en wordt deze door die partij ontwikkeld. De gemeente Leudal treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert en in dit verband allerlei kosten maakt. Deze kosten moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op de derden, die daarvan profijt hebben, worden verhaald. Deze kosten classificeren als vordering op de gemeentelijke balans en worden daar toegelicht.

(bedragen x 1.000)

Nr

Onderdeel

Boekwaarde 01-01-2019

Raming resterende uitgaven

Raming resterende inkomsten

Raming eindsaldo

Woningbouw

1

Baexem Mariabosch

55

p.m.

p.m.

p.m.

2

Ell Steenenbambt

0

p.m.

p.m.

p.m.

3

Neeritten Op den Heuvel

-91

p.m.

p.m.

p.m.

4

Ruimte voor ruimte project

Meerjarenplanning van resterende uitgaven en inkomsten van de gemeentelijke exploitaties

(bedragen x 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Woningbouw

Uitgaven

471

308

245

178

137

199

-3

-3

-3

64

1.593

Inkomsten

-1.609

-1.039

-590

-569

-610

-95

-4.512

Bedrijven

Uitgaven

719

529

575

27

20

1.870

Inkomsten

-2.634

-2.088

-1.863

-333

-339

-7.257

Totaal

Vennootschapsbelasting (vpb)

Vanaf 1 januari 2016 worden de grondexploitaties als VPB-plichtig aangemerkt. Het gevolg is dat over toekomstige winsten behaald uit de grondexploitaties vennootschapsbelasting betaald moet worden (20%-25%). De winstberekening volgens de Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen wijkt af van de winstberekening volgens de BBV (zoals opgenomen in de begroting en de jaarrekening). De berekeningen met betrekking tot de grondexploitaties moeten dus omgebouwd worden naar fiscale maatstaven. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de gemeente bepaalde kostenelementen kan of mag toerekenen aan de fiscale winstberekening. In de loop van 2018 wordt voor het eerst een fiscale balans opgesteld en moet dit meer inzicht geven in de fiscale positie. Vooralsnog is dus nog niet te bepalen wat het financiële effect van de nieuwe wet is voor de grondexploitaties. Op basis van voorlopige berekeningsmodellen is becijferd dat de gemeente Leudal jaarlijks maximaal € 85.000 verschuldigd is aan vennootschapsbelasting en dit bedrag is opgenomen in de begroting.

ga terug