Begroting 2019

Grondbeleid

Reserves in relatie tot risico's

Reserve grondexploitaties
Risico’s van grondexploitaties worden afgedekt door de reserve grondexploitaties.
De reserve bedraagt € 2,252 miljoen en de risico’s zijn als volgt gekwantificeerd.

(bedragen x 1.000)

Risico's grondexploitatie

Bedrag

a

Afzetrisico's gevolg van marktvertraging

335

b

Risico's m.b.t. kostendekkendheid van plannen

656

c

Risico's haalbaarheid plannen als gevolg van de marktsituatie

282

d

Risico niet nakoming van overeenkomsten

611

e

Debiteurenrisico's

p.m.

f

Procedurekosten

101

g

Verplichte bijdrage aan de algemene dienst

h

Diverse overige risico's (o.a. onderzoek naar plannen die niet tot uitvoering komen)

267

Risico’s
Verwezen wordt naar de risicobeheermatrix in deze begroting.

De belangrijkste risico’s zijn:

  • Financiële resultaten van de afwikkeling van het faillissement van Nieuwe Borg.
  • Kostendekkendheid van de grote(re) exploitaties: woningbouwplan De Bevelanden Heythuysen en de uitbreiding van het bedrijventerrein Ittervoort.

Mogelijke gevolgen voor de woningbouwexploitaties van de nog vast te stellen structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving.

ga terug