Begroting 2019

Veilige gemeente

Preventie en repressie op orde

Wat gaan wij daar voor doen?

De preventieve en repressieve bestrijdingsorganisatie is op orde.

Gemeente Leudal maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op het gebied van preventie en repressie; meer specifiek de brandweer en crisisbeheersing. Het werk van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is onderverdeeld in twee programmaplannen: (1) Brandweerzorg en (2) Crisisbeheersing.

Programma 1, Brandweerzorg

Risicobeheersing
De veiligheidsregio biedt gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico’s. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de Veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten.

Incidentbestrijding
De Veiligheidsregio voert de operationele brandweerzorg uit. Deze omvat het voorkomen en
bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier
(kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen
met gevaarlijke stoffen). Incidentbestrijding omvat ook het grootschalig optreden van brandweereenheden bij incidenten van grote(re) omvang.

VMO (vakbekwaamheid, materiaal en ontwikkeling)
De kwaliteit van de operationele brandweerzorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid
van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en adequate en hoogwaardige
beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie. Deze aspecten
zijn verenigd binnen het onderdeel vakbekwaamheid, materiaal en (beleids-)ontwikkeling.

Programma 2 Crisisbeheersing

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)
De VRLN coördineert de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de
ketenregie. Daaronder valt de operationele voorbereiding, opleiden en oefenen en het
optreden tijdens incidenten en crises. Ook de nazorg en evaluatie maken hier onderdeel van
uit.

Gemeentelijke processen
De Oranje Kolom (gemeentelijke processen) is belast met de coördinatie en uitvoering van
de processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie,
publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement, resource management en
evaluatie. De Oranje Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en
preparatie van functionarissen die tijdens een incident in actie moeten komen. Dit gebeurt
door opleidingen en deelname aan mono- en multidisciplinaire oefeningen.

Meldkamer
Ook de meldkamer maakt nog onderdeel uit van dit programma. Na de
samenvoeging met Zuid-Limburg heeft de meldkamer wel een andere status gekregen. Binnen de meldkamer in Maastricht wordt door de Brandweer Limburg-Noord en Brandweer Zuid-Limburg samengewerkt aan een verdere optimalisering van het meldkamerproces.

Brandweerkazerne
In 2019 verwachten wij de nieuwbouw van de post Heythuysen en de post Ittervoort gerealiseerd te hebben. Daarnaast worden de overige posten, na het plegen van (achterstallig) onderhoud, conform gemaakte afspraken, overgedragen aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Wat mag dat kosten?

Preventie en repressie op orde

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Brandweer en crisisbeheersing

0

2.909

2.781

2.816

2.822

2.815

Baten

Brandweer en crisisbeheersing

0

-61

-61

-61

-61

-61

ga terug