Begroting 2019

Eigentijds besturen en netwerken

Burgerinitiatieven

Wat gaan wij daar voor doen?

Leudal staat open voor burgerinitiatieven die gericht zijn op leefbaarheid en de participatie bevorderen.

We moeten ons zelf de vraag stellen, hoe we (bestuur en organisatie) met burgerinitiatieven om willen gaan. In 2019 gaan we aan de slag met deze vraag. Dit resulteert in een "Handreiking burgerinitiatieven".
De handreiking geeft richting aan realistische wederzijdse verwachting rondom nieuwe (burger-) initiatieven. Daarnaast draagt het bij aan de beoordeling wanneer een nieuw initiatief kan rekenen op (een of andere wijze van) ondersteuning van de gemeente. Verder biedt het een afwegingskader welke voorwaarden gesteld (kunnen) worden en welke rol de gemeente en de partners hebben. Belangrijk onderdeel is het integraal en vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad. Maatwerk is hierbij de rode draad.

Concreet gaan we aan de slag met:

  • vaststellen en implementeren 'Handreiking burgerinitiatieven';
  • ontwikkelen bestuurlijke kaderstelling.

Wat mag dat kosten?

Burgerinitiatieven

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Stimulering burgerparticipatie

0

805

245

244

244

244

Baten

Stimulering burgerparticipatie

0

-4

-4

-4

-4

-4

Mutaties reserves

0

0

-6

-6

-6

-6

ga terug