Begroting 2019

Eigentijds besturen en netwerken

Co-creatief beleid.Interact. werken/best

Wat gaan wij daar voor doen?

Het beleid van de gemeente wordt interactief opgesteld. Vraagstukken worden op een interactieve procesmatige wijze opgepakt.
Interactief werken
Interactief werken gaat om een manier van samenwerken tussen gemeente en gemeenschap waarbij de burger de mogelijkheid krijgt om actief deel te nemen aan ontwikkelingen en initiatieven die in Leudal spelen of om hierin zelf initiatieven te nemen. De gemeente wil haar inwoners en ondernemers waar mogelijk nauw betrekken en een actieve rol geven. We willen graag dat inwoners en ondernemers meedenken én meedoen. We werken samen! Belangrijk hierbij is dat aan de voorkant helder is wie welke rol heeft en wat de bijbehorende (speel)ruimte is om mee te denken en te doen. De "Handreiking interactief werken" vormt hierbij de leidraad.
In 2018 zijn we gestart met het bieden van procesregie bij interactieve processen binnen de afdeling Ruimte, BBP en Samenleving. De procesregie richt zich op de ondersteuning en advisering aan omvangrijke processen waarbij een goede interactie belangrijk is.  Denk hierbij aan processen zoals de HINN-scholen, Buitengebied in Beweging, herijking accommodatiebeleid, het centrumplan Heythuysen en het economisch profiel. Deze procesregie wordt in 2019 gecontinueerd en verder ontwikkeld. Het uiteindelijke doel is om procesmatig werken organisatiebreed in te bedden.  

Concreet gaan we aan de slag met:

  • voortzetten en doorontwikkelen procesregie;
  • vaststellen en implementeren "Handreiking interactief werken 2019-2021".

Interactief Besturen
Interactief besturen gaat over samenspel. Zowel samenspel binnen het bestuur (raad, college en commissies) als samenspel tussen het bestuur en de samenleving. Anno 2019 kan een gemeente enkel goed inspelen op de uitdagingen als we samenwerken. Voortdurend elkaar ontmoeten, elkaar kennen en met elkaar in gesprek treden vormt hierbij de basis. Alleen samen kunnen we bouwen aan de toekomst.

Interactief besturen is niet nieuw. In 2015 zijn we al een interactief proces gestart met “Ôs Dörp”. Van september 2015 tot en met januari 2016 zijn gesprekken gestart met de 16 kernen in Leudal. Inmiddels, drie jaar na de start van Ôs Dörp, zijn onderwerpen overgevloeid in diverse nieuwe processen en trajecten. Toch is het goed om de lessen en inzichten van Ôs Dörp in beeld te brengen. Daarom evalueren we nu Ôs Dörp. Het resultaat uit deze evaluatie wordt meegenomen in deze nieuwe processen en trajecten.
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van relaties met de samenleving. Op vele vlakken werken we samen met de samenleving. In 2019 gaan we de samenwerking optimaliseren. Ter ondersteuning hiervan onderzoeken wij de mogelijkheden van ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld door (digitale) platforms, zoals sociale media en een interactieve website. Dit bevordert de transparantie van onze werkwijze en zo maken we zo goed mogelijk gebruik van de kennis uit onze samenleving. Bestuurders en medewerkers van de gemeente Leudal worden op deze manier meer in kennis gesteld van deskundigheid uit de samenleving. Met een open houding hiermee omgaan, leidt tot een nieuwe vorm van samenwerken.
Ook het actiever betrekken van het lokale bestuur (gemeenteraad, college en raadscommissies) maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Interactief Besturen. Het doel is tweeledig. Enerzijds willen we mogelijk maken dat lokale bestuurders nog beter in staat zijn om te weten wat er in de samenleving speelt en anderzijds op willen we onze inwoners, ondernemers of maatschappelijke partners in positie kunnen brengen om (deels) mee te denken en of te beslissen in de opgaven die we met elkaar hebben.

Wanneer de gemeente meer loslaat en de samenleving meer aan zet komt, verandert de rol van zowel de gemeenteraad als het college. Zeggenschap ligt minder bij de gemeente, en meer bij de gemeenschap. Vooraf kaders stellen en hierbij goede afspraken maken is belangrijk om hierin succesvol te zijn. In 2019 gaan we met het college en de raad in dialoog om samen handen en voeten te geven hoe we deze kaderstelling in Leudal vormgeven.  

Wij ondersteunen de dorpsplatforms en ondersteunen incidentele initiatieven. Het subsidiebedrag is voor het grootste gedeelte bestemd voor de 16 dorpsplatforms. De dorpsplatforms zetten deze subsidie in voor het organiseren van vergaderingen en het organiseren van burgerinitiatieven.

Het resterende deel is beschikbaar voor o.a. vergaderkosten van de gezamenlijke dorpsplatforms (DOL) en bijdrages in kosten van kleine burgerinitiatieven die niet uit andere middelen gefinancierd kunnen worden.

In 2019 gaat de BouWtoer van start. Met de BouWtoer beogen we bestuurders meer te betrokkenheid te laten tonen bij de lokale gemeenschappen. Hiermee slaan we een brug tussen gemeente en gemeenschap. We geven interactief besturen vorm door continu in gesprek te zijn met de gemeenschap van Leudal. Zo krijgen we meer inzicht in wat leeft en speelt.

Concreet gaan we aan de slag met:

  • het actiever en anders betrekken van burgers, ondernemers, en hun organisaties (overweging en mogelijkheden verkennen van bijvoorbeeld vernieuwde besluitvormingsprocessen, themabijeenkomsten, rondetafelgesprekken, werkgroepvormen, dorpsbezoeken, e.d.);
  • evaluatie van "Ôs Dörp";
  • creëren van ontmoetingsplaatsen, zowel fysiek als “online”. Een concrete actie is het ontwikkelen van een verenigingsportaal voor contact met en interactie tussen verenigingen;
  • In samenspel bouwen aan een afwegingskader;
  • doorontwikkeling Dorpsplatforms;
  • de BouWtoer.

Bestuurlijke samenwerking

Leudal is actief in de regio in een veelheid van verschillende samenwerkingsverbanden. Deze veelheid levert echter ook versnippering op en is bestuurlijk moeilijk beheersbaar. Daarom heeft Leudal een eigen visie vastgesteld over de gewenste vorm van regionale samenwerking. Uitgangspunt daarbij is dat samenwerking bij voorkeur met alle gemeenten van Midden Limburg plaatsvindt, zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden ondergebracht dienen te worden in de Samenwerking Midden Limburg, ook Keyport, Sociaal domein en OML en dat de SML stevig georganiseerd moet worden bijvoorbeeld via een Gemeenschappelijke Regeling of een andere niet vrijblijvende structuur. Tegelijkertijd dient de uitvoeringsorganisatie krachtiger te worden om de ambities, zoals ze onder meer in de Strategische investeringsvisie zijn neergelegd, te realiseren.
Komend jaar zullen wij onze inspanningen om bovengenoemde doelen te behalen onverminderd voortzetten.

Samenwerking Midden-Limburg
Naast onze visie op een goede samenwerking in Midden-Limburg via een sterk bestuursorgaan, willen wij dat op korte termijn een meer op uitvoering gerichte samenwerking tot stand komt om de opgaven uit de Strategische Investeringsagenda daadwerkelijk te realiseren (raadsbesluit “Vaststellen uitgangspunten regionale samenwerking” LE 2018 - 16).
Het ontwikkelproces dient zo ingericht te worden dat wordt gestart met de bundeling van de uitvoering op regioniveau. In 2019 wordt op grond van een nader onderzoek gestart met de inrichting van een uitvoeringskader waarin alle regionale taken efficiënt en effectief kunnen worden ondergebracht.

Gemeenschapsvisie en omgevingsvisie

Vanuit de ambitie om interactief te werken en te besturen gaan we aan de slag met een nieuwe strategische visie die als richting en kader dient voor de toekomst van Leudal. Daartoe gaan we komend jaar deze visie in samenhang met de op te stellen Omgevingsvisie en andere visies, zoals de visie Sociaal domein, samen met de burgers opnieuw vormgeven. Daarbij streven naar een vorm van een 'Gemeenschapsvisie', waarin de burgers aan zet zijn. Dit proces zullen we faciliteren op een wijze die bij Leudal past.

Om dit proces vol interactie op een degelijke manier vorm te geven, wordt voor 2019 incidenteel een bedrag van 100.000,- gevraagd. Zo vormen we een duurzame visie die richting geeft aan de toekomst.

Concreet gaan we aan de slag met:

  • een interactief proces om te komen tot een gemeenschapsvisie en omgevingsvisie.

Wat mag dat kosten?

Co-creatief beleid.Interact. werken/best

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Volksvertegenwoordiging

0

716

712

712

712

712

College van B & W

0

760

721

700

657

657

Baten

Volksvertegenwoordiging

0

0

0

0

0

0

College van B & W

0

-1

-1

-1

-1

-1

ga terug