Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen en sportaccommodaties

De thema's vastgoed en accommodaties zijn de afgelopen periode flink in beweging en zijn hierin keuzes gemaakt. Het is nu het moment om de resultante hiervan te herijken. Middels een bestuursopdracht 'Herijking accommodatie- en vastgoedbeleid' wordt deze herijking nu opgepakt.
Met de herijking van het accommodatiebeleid wordt beoogd om te komen tot een toekomstgericht gemeentelijk beleid met als doel een vitale samenleving. Een vitale samenleving met kunst en cultuur, sport, sociale cohesie en participatie passend bij de behoeften van de inwoners van Leudal nu én in de toekomst. De ontwikkeling van beleid zal een interactief proces zijn waarbij inwoners, verenigingen en partners worden betrokken. Ook zullen maatschappelijke en demografische ontwikkelingen een belangrijke plek krijgen om een toekomstbesteding accommodatiebeleid te realiseren.

Uitgangspunt hierbij is dat het gekozen onderhoudsniveau 4 van tijdelijke aard was en dat dit nu noopt naar een opwaardering van het vastgoed door middel van het onderhoudsniveau op te waarderen. Dit geldt zowel voor het gemeentelijk vastgoed dat in de verkoop staat/komt als ons courant vastgoed (strategisch keuze omtrent vastgoed).
We zien het toenemen van klachten door het voor langere tijd hanteren van onderhoudsniveau 4 (correctief onderhoud). Wij kiezen voor meer preventief onderhoud om een verdere stijging van deze kosten te beheersen.
Bij de verdere actualisatie van het MJOP wordt tevens aandacht besteed aan wettelijke verplichtingen, zoals het voorkomen van legionella-besmetting NEN1006; brandveiligheid ook in relatie tot elektra NEN3140; asbestinventarisatie en conditiemeting MJOP in relatie tot wettelijke verplichtingen NEN2767.
Daarnaast blijven we ons inspannen om vastgoed te verkopen, of daar waar dit een goed alternatief is over te gaan tot een herontwikkeling van de locatie om zo ook maatschappelijk meerwaarde te creëren.
De optelsom van bovenstaande en de verdere actualisatie van het MJOP leiden tot voornoemde verhoging van het budget.

(bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

In begroting opgenomen:

Onderhoud gebouwen groot

482

475

475

475

Onderhoud gebouwen klein

13

13

13

13

Onderhoud installaties

29

29

29

29

Herijking MJOP

500

500

500

500

MJOP kaders 2019-2022

1.125

1.125

1.125

1.125

ga terug