Begroting 2019

Jeugdzorg

Preventie en vroegsignalering

Wat gaan wij daar voor doen?

Er is sprake van een afnemend gebruik van voorzieningen door de inzet van meer preventie en vroegsignalering.

De beleidsplannen binnen het Sociaal Domein zijn allemaal gericht op participatie en de eigen kracht van inwoners (zelfredzaamheid) en hun gemeenschap (betrokkenheid) te bevorderen. Het versterken van de basisvoorzieningen, informatie, vroegsignalering en preventie vormen de rode draad. Op het gebied van preventie binnen het brede Sociale Domein zijn de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert samen met relevante partners gestart met een traject om te komen tot een Programmaplan Preventie. Het doel is een sterkere gezamenlijke inzet op het gebied van preventie binnen het brede Sociaal Domein. Het uiteindelijke resultaat is een gezamenlijk plan waarin verschillende preventie-activiteiten worden verbonden en versterkt en de gezamenlijke inzet wordt vergroot. De uitvoering staat voor 2019 gepland.

Specifiek voor Jeugdhulp zijn in 2018 een 5-tal preventieprogramma's gestart. Deze lopen door in 2019. Uitgangspunt bij jeugdhulp is het versterken van preventie met als doel het voorkomen van persoonlijke en financiële vervolgschade. Gemeenten in Midden-Limburg hebben samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) en het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) de 15 meest voorkomende opvoed- en opgroei problematieken in beeld gebracht. Onderdeel van deze inventarisatie is een overzicht van lichte naar zwaardere hulp die op dit moment wordt ingezet in de regio. Hiermee is inzichtelijk gemaakt waar extra inzet op het gebied van preventie nodig is. Met de 5 preventieprogramma’s worden de hiaten op het gebied van preventie opgevuld. Daarbij is rekening gehouden met de door het NJi beoordeelde bewezen effectiviteit en de brede preventieve werking. De preventieprogramma’s hebben een positieve invloed op meerdere problematieken. De 5 preventieprogramma's zijn:

 1. Voorzorg
  Voorzorg is een intensief programma voor een kleine, zeer kwetsbare groep moeders: jonge, laagopgeleide vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning van de GGD tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren van het kind. Het doel is het voorkomen van kindermishandeling en de gezondheid en ontwikkelkansen van jonge, kwetsbare moeders en hun kinderen te bevorderen.
 2. Ouders ondersteunen Ouders
  Ouders ondersteunen ouders is een programma voor ouders die volgens sleutelfiguren bij JGZ, CJG-ML en kinderopvang extra ondersteuning kunnen gebruiken bij lichte opvoed- en opgroei problemen. Vrijwillige ervaren ouders gaan op bezoek bij de ouders om samen te praten over de opvoeding en verzorging. Ouders ondersteunen Ouders helpt door met informele zorg de onderlinge betrokkenheid en de eigen kracht van opvoeders te versterken en wordt uitgevoerd door Synthese. Het doel is zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfzorgvermogen van ouders te vergroten en hun sociale netwerk te versterken.
 3. HouVast
  HouVas t wordt uitgevoerd door het CJG-ML en is een programma voor gezinnen waarvan ten minste één ouder een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft en waarbij tenminste één kind in de leeftijd tussen de 0 en 23 jaar thuis woont. HouVast wordt ingezet ter voorkoming van, of als vervolg op een ondertoezichtstelling (OTS) of vanuit dwang kader. Een interventie duurt 6-12 maanden en omvat 3 uur ondersteuning per week.
 4. Maak jij het verschil?
  Dit programma wordt uitgevoerd op Midden-Limburgs niveau door de volgende ketenpartners: METggz, Vincent van Gogh, CJG-ML, Menswel, Synthese, Wel.kom, Punt Welzijn en GGD Limburg Noord. Deze partners ontwikkelen en verspreiden een Handreiking “Maak jij het verschil voor een kind?”. De handreiking is bedoeld om vrijwilligers en professionals bewuster en signaal gevoeliger te maken en hun handvatten te bieden om in gesprek te gaan met ouders en/of jeugdigen over de invloed van de problematiek thuis op het gezin en de kinderen. Vrijwilligers en professionals kunnen hierin van grote betekenis zijn. Ze kunnen een luisterend oor bieden, voorlichting geven, meedenken hoe zaken in een gezin toch doorgang kunnen vinden en tijdig verwijzen naar meer specialistische hulp. Het doel van dit programma is bewustwording en het verbeteren van signaalgevoeligheid en ondersteuning voor jeugdigen door intermediairs, zoals vrijwilligers bij verenigingen, professionals en hulpverleners.
 5. Project Jeugd & Verenigingen Leudal
  Alle verenigingen met jeugdleden worden door het CJG-ML en Synthese actief op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van het CJG-ML betreffende ondersteuning van vrijwilligers bij opvoedvraagstukken. Ook wordt een goede samenwerking gerealiseerd met de buurtsportcoaches van Synthese. Het programma zet in op 3 pijlers: versterken van de basiscompetenties, coaching bij activiteit, verenigingsondersteuning bij specifieke vragen. Het doel is het versterken van vrijwilligers bij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en het aanbod op het gebied van pedagogische aanpak en signalerende rol binnen de jeugdactiviteiten die ze uitvoeren.
ga terug