Begroting 2019

Participatie

Deelname economisch en maatsch. verkeer

Wat gaan wij daar voor doen?

Iedereen neemt deel aan het economisch en maatschappelijk verkeer.

Welzijnswerk
Welzijnswerk bevordert de sociale cohesie in Leudal. Welzijnswerk ondersteunt en verbindt jong en oud in Leudal en slaat de brug tussen de leefwereld van de burgers en de systeemwereld van de instituties. In deze tijd ligt het accent op het voorkomen van zorg en het bevorderen van het welzijn van onze inwoners. Welzijnswerk is dan ook met name preventief. Nu de gemeente verantwoordelijk is voor zowel maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie van inwoners aan de samenleving wint juist preventie aan belang, naast de verdere uitbouw van algemene en basisvoorzieningen. Eigen kracht is de centrale gedachte. Vanuit deze gedachtegang zullen we de komende periode intensiever inzetten op welzijn als belangrijke incentive om samen-redzaamheid en eigen kracht te versterken en tevens duurdere zorg te voorkomen. Dementievriendelijk Leudal en het jongerenwerk krijgen daarom de komende periode extra aandacht.

Collectief aanvullend vervoer
Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die gebaseerd is op de bundeling en aansturing van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer (en OV-mogelijkheden) vanuit een publieke mobiliteitscentrale, voor alle Limburgse gemeenten. Sinds 11 mei 2016 maakt de gemeente Leudal onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en is de eerste stap gezet in de realisatie van deze vervoersvisie. Omnibuzz is nu alleen nog verantwoordelijk voor de opvolger van de Regiotaxi Wmo, het (collectief) vraagafhankelijk vervoer. Dit noemen we nu het Omnibuzz vervoer.

Levensonderhoud
De uitvoering van de Participatiewet vindt plaats binnen de gemeente Leudal. Hier is (nog) geen sprake van een samenwerking. Leudal werkt zelf aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het eigen mensontwikkelbedrijf. Daarnaast wordt samengewerkt binnen de arbeidsmarktregio Roermond om het aanbod van voorzieningen voor werkgevers voor alle gemeenten gelijk te laten zijn. Ook in 2019 worden de uitkeringen, alsmede de bijzondere bijstand, rechtmatig en tijdig verstrekt.  

Begeleid werken
Leudal biedt de sociale werkvoorziening aan bij de uitvoeringsorganisatie Westrom. Nieuwe instroom in de WSW is niet meer mogelijk. Het nieuw beschut werk kan bij reguliere werkgevers en bij Westrom worden ingevuld.
De samenwerking met Prio Verve op het gebied van de facilitaire dienstverlening en de groenvoorziening is door Westrom opgezegd. Voor de facilitaire dienstverlening wordt de uitvoering binnen de gemeente per 1-1-2019 van kracht. Voor groen onderzoeken we de mogelijkheden om op zo'n kort mogelijke termijn een nieuwe invulling aan de uitvoering te geven.

Re-integratie
Sinds 2009 is het Serviceteam Leudal (STL) actief binnen Leudal. Bij het STL werkt een groep inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het STL is onder de buitendienst geplaatst. De combinatie heet sinds medio 2016 MensOntwikkelBedrijf Leudal (MOB).
In 2017 is er voor gekozen om als gemeente zelf de regie te nemen op de gehele re-integratie en het MOB hiervoor te gebruiken. Dit betekent dat het MOB verder gaat professionaliseren. Het primaat met betrekking tot uitvoering van werk in de openbare ruimte en alles wat gericht is op het koppelen van bijstandscliënten aan werk ligt bij het MOB. De professionaliseringsslag krijgt zijn beslag onder de naam Werkbedrijf Leudal. Doel is een hogere uitstroom uit de uitkering en daardoor een afname van het uitkeringsbestand.

Volwassenenbegeleiding
De (nieuwe) taken WMO worden in 2019 net als de gespecialiseerde jeugdhulp op een resultaatgerichte wijze ingekocht. Met de nieuwe wijze van resultaatgerichte verwerving wordt een verdere stap gezet in het transformatieproces. We verwachten dat als gevolg van deze en andere vernieuwingen in het sociaal domein de kosten op termijn terug zullen lopen. Ondanks dat het op voorhand lastig aan te geven is op welke termijn welk financieel effect bereikt kan worden, lijkt het verstandig hier niet op korte termijn enorme effecten van te verwachten. Transformeren is vooral een kwestie van de goede koers over een wat langere periode vast te houden. Vanzelfsprekend wordt dit nauwgezet gemonitord.

Opvang en beschermd wonen volwassenen
In 2015 zijn de gemeenten en maatschappelijke organisaties gestart met de ontwikkeling van het beleid voor de komende jaren, gebaseerd op de nieuwe WMO. Dit is gedaan aan de hand van acht thema’s: bemoeizorg, preventie, crisisdiensten en 24-uursbereikbaarheid, maatschappelijke opvang inclusief crisisopvang, beschikbaarheid woningen, beschermd wonen, nazorg ex-gedetineerden en inloop GGZ.

Het Rijk heeft voornemens om per 1 januari 2020 een nieuw verdeelmodel voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in te voeren. Doel van dit nieuwe verdeelmodel is dat elke gemeente zelf middelen krijgt voor de uitvoering van deze taken. De gemeenten in Midden-Limburg hebben eind 2016 besloten om vanaf 1 januari 2020 gezamenlijk deze taken op te pakken, om zo de ondersteuning aan deze kwetsbare inwoners beter te kunnen organiseren (betere aansluiting met het lokale veld) en meer sturing en grip te krijgen op de uitvoering van deze taken. De voorbereidingen zijn gestart en de Midden-Limburgse gemeenten hebben eind 2017 een implementatieplan vastgesteld, om per 1 januari 2020 genoemde taken gezamenlijk te kunnen gaan uitvoeren. Echter, de invoering van het nieuwe verdeelmodel is uitgesteld, mogelijk slechts met één jaar. Met dit besluit blijft de huidige regionale samenwerking voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen op Noord- en Midden-Limburgse schaal in stand en wordt het eerder genomen besluit om per 1 januari 2020 de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen gezamenlijk met de Midden-Limburgse gemeenten te gaan organiseren ongedaan gemaakt.

Wat mag dat kosten?

Deelname economisch en maatsch. verkeer

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Welzijnswerk

0

529

528

528

528

528

Collectief aanvullend vervoer

0

480

475

482

489

498

Algemeen Maatschappelijk Werk

0

1.035

863

863

863

863

Loketvoorzieningen lokaal

0

226

209

209

209

209

Advisering Wmo

0

18

18

18

18

18

Clientondersteuning

0

30

31

31

31

31

Sociale zekerheidsregelingen

0

119

118

118

118

118

Inkomensvoorzieningen

0

6.369

6.352

6.352

6.352

6.352

Levensonderhoud

0

338

186

186

186

186

Begeleid werken

0

4.023

3.833

3.757

3.773

3.784

Re-integratie

0

644

609

624

589

589

Materiele voorzieningen Wmo

0

1.083

1.082

927

927

927

Volwassenenbegeleiding

0

5.353

5.328

5.351

5.354

5.354

Opvang en beschermd wonen volwassenen

0

54

54

54

54

54

Baten

Welzijnswerk

0

0

0

0

0

0

Collectief aanvullend vervoer

0

0

0

0

0

0

Algemeen Maatschappelijk Werk

0

-468

-468

-468

-468

-468

Loketvoorzieningen lokaal

0

0

0

0

0

0

Advisering Wmo

0

0

0

0

0

0

Clientondersteuning

0

0

0

0

0

0

Sociale zekerheidsregelingen

0

0

0

0

0

0

Inkomensvoorzieningen

0

-5.361

-5.361

-5.361

-5.361

-5.361

Levensonderhoud

0

-155

-155

-155

-155

-155

Begeleid werken

0

0

0

0

0

0

Re-integratie

0

0

0

0

0

0

Materiele voorzieningen Wmo

0

-17

-17

-17

-17

-17

Volwassenenbegeleiding

0

0

0

0

0

0

Opvang en beschermd wonen volwassenen

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

1.016

1.158

944

935

ga terug