Begroting 2019

Participatie

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar

Waarde

Bron

Beschrijving

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

67.2

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18 jr eo

2017

350

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Lopende reïntegratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

2015

3,0

CBS - Participatie Wet

Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2017

114

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2015

2.67

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

gebruik voorzieningen Stichting Leergeld, Jeugdfonds, Sport en Cultuur

2019

220

Aantal kinderen dat gebruik maakt van voorzieningen Stichting Leergeld, Jeugdfonds, Sport en Cultuur.

% niet succesvolle schuldhulpverleningstrajecten

2019

5

% niet succesvolle schuldhulpverleningstrajecten.

Tijdig leveren dienstverlening

2019

4 weken

Het tijdig leveren van dienstverlening.

ga terug