Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Om het gemeentelijke wegennet goed te kunnen beheren, wordt het wegenbeheerplan door de raad vastgesteld. In dit plan is opgenomen welke noodzakelijke onderhoudskosten nodig zijn om een verantwoord beheer te kunnen voeren. In de periode 2015-2017 is door de bezuinigingen afgeweken van de onderhoudsniveaus volgens het beheerplan 2014-2018. In 2018 is weer bijna aangesloten op het geldende beheerplan. Het nieuwe "Beheerplan Groen en Wegen 2019-2022", met daarin de afspraken over het onderhoudsniveau van het groen en de wegen in de gemeente Leudal en de bijbehorende budgetten, wordt in het derde kwartaal van 2018 voorgelegd aan de raad.

Uit het nieuwe beheerplan blijkt dat de huidige budgetten ontoereikend zijn om én het huidige kwaliteitsniveau voor wat betreft het onderhoud te handhaven én de kwaliteit van ons wegennet op de lange termijn te waarborgen. Daarom is een verhoging van het Meerjaren Investeringsprogramma voor infrastructurele werken nodig. Er zal een plan van aanpak worden opgesteld om de benodigde bedragen nader te bepalen en scenario's te schetsen betreffende de verhouding tussen den vervangingskosten en de onderhoudskosten. Dit plan van aanpak zal in het tweede kwartaal van 2019 gereed zijn.

Begin 2017 is een weginspectie van het gemeentelijke wegennet uitgevoerd om te bepalen op welke plekken onderhoud noodzakelijk is. In de kadernota 2018-2021 is aangegeven dat er in 2018 en 2019 een kwaliteitsimpuls gegeven wordt aan het onderhoud wegennet. Naar aanleiding van de resultaten uit de weginspectie is derhalve aanvullend budget beschikbaar gesteld van
€ 141.000 in 2018 en € 196.000 in 2019. In 2019 wordt wederom een weginspectie uitgevoerd en daarmee kan het verloop van de kwaliteit van onze wegen gemonitord worden.

(bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

In begroting opgenomen:

Regulier onderhoud wegen

1.247

1.247

1.247

1.247

Vervangingsinvestering infrastructurele werken

1.000

1.000

1.000

1.000

ga terug