Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Het Gemeentelijk Rioleringsplan Leudal 2017-2021 (GRP) is vastgesteld door de gemeenteraad. De zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater is hierin opgenomen. Door het uitvoeren van het GRP wordt achterstallig onderhoud of kapitaalvernietiging voorkomen.

Speerpunt in het huidige GRP is om in het samenwerkingsverband Limburgse Peelen te onderzoeken hoe de gemeente om kan gaan met de klimaatverandering. De maatregelen en verbeteringen aan het rioolstelsel, zoals verwoord in het GRP, worden in de planperiode uitgevoerd.

(bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

In begroting opgenomen:

Regulier onderhoud riolen

1.499

1.499

1.499

1.499

Vervangingsinvestering riolen

933

947

962

976

ga terug