Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare verlichting

Beleidskader

Op 12 december 2017 is het beleidsplan openbare verlichting 2018 t/m 2022 vastgesteld. Ook is per 1 januari 2018 het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting van elkaar gescheiden en wordt dit uitgevoerd door 2 verschillende partijen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting

Voor het onderhoud openbare verlichting zijn de volgende bedragen beschikbaar:

(bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

In begroting opgenomen:

Regulier onderhoud openbare verlichting

130

130

130

130

Vervangingsinvestering openbare verlichting

212

218

203

204

ga terug