Begroting 2019

Woon-, werk- en leefklimaat

Passende woningen

Wat gaan wij daar voor doen?

Er zijn voldoende passende woningen beschikbaar voor alle doelgroepen, waaronder ook arbeidsmigranten en statushouders.

Bestemmingsplannen
De bestemmingsplannen van zowel het buitengebied alsmede de kernen zijn op dit moment actueel. Het is de bedoeling om elk jaar één of twee veegrondes te houden voor plannen in het buitengebied. Onder de Omgevingswet moeten alle bestemmingsplannen worden omgezet naar een omgevingsplan. in 2019 wordt dit voorbereid en in 2020 starten we er daadwerkelijk mee. De herziening van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen worden niet separaat gedaan, deze worden meegenomen in het omgevingsplan.

Volkshuisvesting
De woningmarkt draait op volle toeren. Lopende projecten worden gestaag afgebouwd en nieuwe plannen opgepakt. Als gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling verschuift het accent langzaam van nieuwbouw naar transformatie, verduurzaming en levensloopbestendigheid. Oude plannen worden tegen het licht gehouden om ruimte te maken voor nieuwe kansrijke initiatieven. Bijzondere aandacht is er voor de huisvesting van woonurgenten (waaronder arbeidsmigranten en statushouders).

Veel nieuwe woningen
Veel lopende projecten naderen de oplevering. En naast vele particuliere initiatieven verwachten we dat onder andere de volgende wat grotere nieuwbouwprojecten starten:
Geenraderweg in Baexem (11 woningen), Mariabosch in Baexem (zorgappartementen), Plan Napoleon in Haelen (28 woningen), Kloppeven in Horn (20-25 woningen), Kerkpad in Horn (23 woningen), Kloosterstraat Heythuysen (14 woningen), De Kreppel (plan Wonen Limburg, 14 woningen), Hof van Neer (16 woningen), Hanssum in Neer (13 appartementen), Reppelveld Roggel (15 individuele kavels).

Aanpassing bestaande woningvoorraad
We willen meer bewustwording creëren onder inwoners en marktpartijen van de veranderende woningbehoefte en daarmee de noodzaak om bestaande woningen te verduurzamen (energetisch verbeteren en/of aanpassen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen). Om deze bewustwording te vergroten is in 2018 “Mijn huis op Maat” gestart. Vrijwilligers van Stichting Wonen Leudal voeren een huistest uit waarbij mogelijke verbeteringen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en comfort in kaart worden gebracht. Hiermee krijgen de bewoners een passend advies hoe de woning kan worden aangepast. "Mijn huis op Maat" wordt de komende jaren voortgezet.

Herijken Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg uit 2014
De huidige structuurvisie gaat over de periode 2014-2017, met een doorkijk tot 2023. Deze visie wordt integraal herijkt voor de periode 2018-2021. Vaststelling van deze herijkte visie vindt plaats in 2019. Het in 2018 uitgevoerde woningbehoefteonderzoek vormt de basis om per kern een goede afweging te kunnen maken tussen verschillende woningbouwinitiatieven. Hoewel veel nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden, is er nog altijd een overcapaciteit aan woningbouwplannen.

De doelstellingen zoals die in de structuurvisie in 2014 zijn vastgelegd, blijven overeind. Dat betekent dat het aantal woningen in Leudal van 2018 tot en met 2023 met 460 mag groeien, verdeeld over alle kernen. Nu het economisch goed gaat, maken we daar een inhaalslag.

We gaan per kern oplossingen zoeken voor:

  • de planvoorraad en de planlocaties en de mogelijkheden om daarop bij te sturen (dit is in beeld voor het plan van aanpak);
  • het te verkopen gemeentelijk vastgoed (is in beeld voor het project vastgoed);
  • negatieve eyecatchers, probleemsituaties (leegstand, verpaupering) en leefbaarheidsvragen (zijn ook bekend).

Hierbij willen we zoveel als mogelijk sturen op het realiseren van levensloop bestendige woningen en waar mogelijk meewerken een (tijdelijke) creatieve en innovatieve woonconcepten.

Dit alles vormt de basis voor een samenhangende strategie op de betrokken beleidsvelden. Het voorstel is om hiervoor gebruik te maken van externe expertise die met name datgene wat we al hebben en weten gaat integreren en vertalen in een heldere koers. Waar nodig gaan we capaciteit vrijmaken bij eigen medewerkers om uitvoering van het plan van aanpak planvoorraad te intensiveren en de continuïteit hiervan te waarborgen.

Startersleningen
Leudal vindt het belangrijk om ook starters toegang te geven tot de koopwoningmarkt. Daarom worden de startersleningen - onder voorwaarde van cofinanciering door de provincie - gecontinueerd. In 2019 en 2020 is geld gereserveerd (€112.500 per jaar) voor minimaal 15 nieuwe startersleningen. De regeling startersleningen wordt in 2020 opnieuw geëvalueerd.  

Woonurgenten
Het beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten en overige woonurgenten is vertaald van de beleidsnota 'huisvesting arbeidsmigranten en overige woonurgenten in Leudal' naar de bestemmingsplannen 'Buitengebied' en 'Woonkernen Leudal 2017'. In deze bestemmingsplannen zijn actualisering en regels voor het nog op te stellen uitvoeringsprogramma opgenomen. In 2019 wordt het beleid geactualiseerd en worden de uitvoeringsregels verder uitgewerkt. Hierbij zoeken we aansluiting bij het beleid van de provincie Limburg. Uitgangspunt voor Leudal blijft een goede huisvesting voor arbeidsmigranten, gericht op een goede integratie in onze maatschappij.

De economische groei vraagt overal in het land om de inzet van extra arbeid. Voor een deel wordt die geleverd door EU-arbeidsmigranten. Maar het vinden van geschikte huisvesting voor hen is in grote delen van Nederland een probleem. We gaan onderzoeken of, en zo ja in welke mate, de landelijk geconstateerde problemen in Leudal en de regio Midden-Limburg spelen en, indien nodig, welke oplossingen geboden kunnen worden.

Conserveren cultuurhistorische waarden
Leudal wil cultuurhistorisch erfgoed beschermen, in standhouden en zorgvuldig beheren. Hierbij gaat het zowel om de gebouwde monumenten als de archeologische monumenten.
Het huidige monumentenbeleid, de “Integrale beleidsnota Cultuurhistorie Leudal”, dateert uit 2010. We gaan dit beleid actualiseren en aanpassen aan de laatste plaatselijke en landelijke ontwikkelingen en inzichten. De belangrijkste thema's in dit nieuwe beleid zijn:

  • Het versterken van de verbinding tussen cultuur & erfgoed en recreatie & toerisme in Leudal.
  • Het tegengaan van leegstand en verloedering door passende, duurzame gebruiksmogelijkheden te bieden.

De realisatie van het beleid wordt ondersteund door het verder uitbreiden van de digitale ontsluiting van relevante informatie over monumenten.

Wat mag dat kosten?

Passende woningen

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Conserveren cultuurhistorische waarden

0

236

231

223

223

221

Dorpsvernieuwing

0

45

44

44

44

44

Volkshuisvesting (incl statushouders)

0

1.031

528

374

372

341

Bestemmingsplannen

0

1.102

972

968

974

940

Grondexploitaties woningen

0

78

51

33

24

14

Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht)

0

681

660

660

660

660

Baten

Conserveren cultuurhistorische waarden

0

-14

-14

-14

-14

-14

Dorpsvernieuwing

0

0

0

0

0

0

Volkshuisvesting (incl statushouders)

0

-171

-174

-178

-182

-182

Bestemmingsplannen

0

-65

-25

-25

-25

-25

Grondexploitaties woningen

0

-132

-67

-49

-41

-31

Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht)

0

-744

-744

-744

-744

-744

Mutaties reserves

0

0

-175

-28

-34

0

ga terug