Begroting 2019

Woon-, werk- en leefklimaat

Adequate handhaving

Wat gaan wij daar voor doen?

Adequate handhaving zorgt ervoor dat regels in toenemende mate worden nageleefd.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
In het beleidsplan VTH heeft Leudal haar visie en ambitie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgelegd voor de periode 2018-2021. Dit plan laat aan de inwoners en ondernemers zien dat de gemeente haar taken op dit gebied transparant en op uniforme wijze uitvoert. VTH-taken worden ook in 2019 aan de hand van het uitvoeringsprogramma gerealiseerd. Het betreft dan zowel de gemeentelijke taken alsook de werkzaamheden die in RUD verband worden uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Samen met het vastgestelde rapport “Verbeterpunten resultaatsturing: van inspanningen naar resultaat!” geven we nadrukkelijk uitvoering aan de verbetering uitvoering VTH taken. In 2019 wordt het verbeterplan afgerond, waarna de uitvoering van de VTH taken moet voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. De inwoner, dan wel ondernemer, mag er dan van uit gaan dat het geleverde product kwalitatief goed is en tijdig wordt geleverd. De uitvoering van de VTH-taken passen in de loop van 2019 bij de beleidskaders en doelstellingen uit het VTH-plan. Daarbij wordt continu gestreefd naar verbetering van het gehele proces. Voor Toezicht en Handhaving wordt bijvoorbeeld steeds meer gezocht naar het contact met onze burgers, waardoor men kan meedenken over de handhavingsonderwerpen waaraan meer aandacht wordt besteed.  

Wat mag dat kosten?

Adequate handhaving

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Toepassing APV

0

166

328

328

328

328

Handhaving ruimtelijke ordening

0

165

166

166

166

166

Toezicht en handhaving bouwen

0

579

567

567

567

567

Baten

Toepassing APV

0

-2

-2

-2

-2

-2

Handhaving ruimtelijke ordening

0

0

0

0

0

0

Toezicht en handhaving bouwen

0

-10

-10

-10

-10

-10

ga terug