Begroting 2019

Woon-, werk- en leefklimaat

Grote mate naleefgedrag

Wat gaan wij daar voor doen?

Wettelijke milieuregels worden in grote mate nageleefd.

Veehouderijen en volksgezondheid
De gemeente Leudal is een gemeente waar mensen en vee dicht op elkaar leven. Mensen kunnen ziek worden van ziekteverwekkers die dieren bij zich dragen. Denk aan Q-koorts, Salmonella, fijn stof en endotoxinen (celwandbestanddelen van bepaalde bacteriën) die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Ook kunnen mensen hinder ondervinden van stank afkomstig van mest uit veehouderijen.

Bij omgevingsbesluiten over veehouderijen wordt er door omwonenden steeds meer gereclameerd over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Het betreft een actueel en belangrijk onderwerp, dat zonder meer de aandacht verdient bij de voorbereiding van besluiten. Hierbij zal de gemeente, mede gelet op het voorzorgsbeginsel, moeten onderzoeken of de mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid van een zodanige ernst kunnen zijn dat er redenen zijn een aanvraag te weigeren of nadere voorschriften ter voorkoming van gezondheidsrisico’s op te nemen.

Warme sanering varkenshouderij
In delen van Nederland is sprake van gezondheids- en leefomgevingsrisico’s door intensieve veehouderij. Met name geuroverlast door varkenshouderijen zorgt voor maatschappelijke onrust en een negatieve waardering van de varkenshouderij. De problemen zijn hardnekkig. Bestaande instrumenten zijn ontoereikend om de problemen snel aan te pakken. Het kabinet heeft om die reden in het regeerakkoord een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte en belaste gebieden aangekondigd en hiervoor € 200 miljoen gereserveerd.
Naast het instellen van gemeentelijke of regionale ondersteuningsnetwerken van experts en informatieloketten stellen gemeenten in samenwerking met de provincies een integrale aanpak op met onder andere de volgende elementen:

  • een communicatietraject;
  • een loket waar ondernemers zich kunnen laten informeren door en begeleiding kunnen krijgen van experts;
  • ruimtelijke instrumenten (herbestemming met eventueel aanvullende instrumenten voor sloop en asbestsanering, VAB, Ruimte voor ruimte etc.);
  • sociale instrumenten (schuldsanering, werk naar werk, scholing etc.);
  • advisering en begeleiding van de bedrijfsbeëindiging en herbestemming.

De gemeenten zetten hiervoor personele capaciteit in. Gemeenten en provincies zetten daarnaast in op aanvullende instrumenten en begeleiding om met maatwerk de herbestemming van vrijkomende locaties te ondersteunen. Zowel de gemeente als de provincie zet hiervoor financiële middelen in.

Wat mag dat kosten?

Grote mate naleefgedrag

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Milieubeheer

0

1.058

1.066

1.056

1.059

1.059

Baten

Milieubeheer

0

-24

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

-87

-87

-87

-87

ga terug