Begroting 2019

Woon-, werk- en leefklimaat

Kapitaalgoederen adequaat onderhouden

Wat gaan wij daar voor doen?

Onze kapitaalgoederen worden op een adequaat niveau duurzaam onderhouden.

Verkeersveiligheid
Onze openbare ruimte wordt op een duurzame manier onderhouden en op een adequaat niveau gehouden. De inrichting is dusdanig, dat de verkeersveiligheid geborgd is. Tijdens het winterseizoen wordt de gladheidbestrijding op ons wegennet uitgevoerd volgens het gladheidbestrijdingsplan en wordt ervoor gezorgd dat het wegennet veilig berijdbaar is.

We gaan door met het ondersteunen van projecten die zich richten op het beïnvloeden van het gedrag van weggebruikers in het verkeer. Het onderhouden van het netwerk met de scholen in Leudal, het contact met partijen als Veilig Verkeer Nederland het ROVL en de samenwerking in de regio via het Regionaal MobiliteitsOverleg (RMO Midden-Limburg) is daarvoor van belang.

Gemeentelijk verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
Het gemeentelijke verkeer en vervoerbeleid mikt op een preventieve aanpak van verkeersonveiligheid door te kiezen voor de principes van Duurzaam Veilig. Randvoorwaarden voor de Duurzaam Veilig inrichting van het wegennet zijn een goede bereikbaarheid van de kernen onderling, leefbaarheid in de verblijfsgebieden en herkenbaarheid van de functies van het wegennet.
Vanaf 2019 wordt invulling gegeven aan een nieuw uitvoeringsprogramma. Hierin geven we richting aan speerpunten die zijn opgenomen in het coalitieprogramma, en de doelstellingen van het GVVP. Daarnaast is sprake van een aantal jaarlijks terugkerende maatregelen die worden bestendigd.
In het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) is voor de jaren 2019 en 2020 een verhoging van de voor uitvoering van het GVVP beschikbare middelen voorgesteld. Daarvan worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • In 2019: herinrichting van het kruispunt Parallelweg / Bosstraat / Schoorstraat in Baexem (raming 150.000). Het kruispunt is zich aan het ontwikkelen als een ‘blackspot’ in de ongevallenregistratie. De gevolgen zijn beperkt gebleven tot materiële schade, maar de ongevallen blijven zich herhalen.
  • Fietssuggestiestroken langs de Ellerweg en langs de Leudalweg. Dit zijn maatregelen uit de module Fiets (Fietsplan) van het GVVP waarvoor nog geen financiële middelen beschikbaar waren. Uitvoering Ellerweg; 2019. Uitvoering Leudalweg; 2020.
  • In 2020: herinrichten Maasweg Neer. Dit is een maatregel uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2015-2018. Globaal geraamd op 200.000. Aanpassen van de straat vanwege de onveiligheid voor fietsers is een belangrijk motief en past in de visie van het huidige college, waar nadruk wordt gelegd op het verbeteren van voorzieningen voor fietsers. Bovendien past de maatregel in die periode in het asfaltonderhoudsprogramma. De combinatie met asfaltonderhoud biedt de gelegenheid om op het gehele traject Maasweg-Hansum, tussen de Napoleonsweg en Soerendonck de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lopende acties uit het GVVP worden voortgezet. Dit zijn onder andere; deelname in het Limburgse Wielerfonds, aanpak van knelpunten op fietspaden, optimaliseren van voorzieningen bij bushaltes. In 2019 is een begin gemaakt met het optimaliseren van het landbouwnetwerk. Met deze maatregel beogen we enerzijds het landbouwverkeer beter te faciliteren en anderzijds dit verkeer te scheiden van kwetsbare verkeersdeelnemers, met name fietsers. Waar mogelijk wordt landbouwverkeer geweerd uit de bebouwde kom van onze dorpen en wordt dit niet afgewikkeld over schoolroutes. De  uitvoering van fysieke maatregelen op het landbouwnetwerk vindt plaats wanneer een combinatie met asfaltonderhoud mogelijk is. Voor en het verder gaan met het oplossen van knelpunten op het landbouwroutenetwerk is voldoende dekking aanwezig binnen de op dit moment al beschikbare reservering.
De aanpak van de Rijksweg in Horn (ook een maatregel in het GVVP) is als een majeur project opgenomen in de begroting.

Natuurbescherming en -onderhoud
Het openbaar groen wordt in 2019 onderhouden op basis van het nieuwe Beheerplan groen en wegen 2019-2022. Het onderhoudsniveau bedraagt kwaliteitsniveau B (CROW). Op basis van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven van (burger)participatie. Hiervoor wordt een plan nader uitgewerkt. Elk jaar wordt een deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd op boomveiligheid. Op basis van deze boomveiligheidscontrole volgen te nemen maatregelen (nader onderzoek, snoeien, kappen).

De buitendienst onderhoudt de centra van de kernen op kwaliteitsniveau A (CROW).
Tevens is de buitendienst met ingang van 2018 verantwoordelijk voor het bomenonderhoud in de kernen. In een cyclus van 5 jaar worden alle kernen onderhouden.

Bosgroep Zuid-Nederland
In 2017 is een nieuwe beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid-Nederland afgesloten voor de periode 2018-2027 voor het onderhoud van de gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Uitgangspunt is een optimale invulling van de maatschappelijke behoeften naar meer biodiversiteit en beleving. In het beheer besteden we ook aandacht aan recreatie en landschapsbeleving. Het beheer wordt op een duurzame wijze uitgevoerd met sociale en lokale partners. Door de functieverandering van productiebossen naar natuurbossen, hogere beheerkosten, wet- en regelgeving (o.a. boomveiligheid) worden de jaarlijkse beheerkosten een stuk hoger.

Stichting IKL
Door Stichting IKL is een nieuw zorgplan opgesteld voor de periode 2018-2027. Centraal hierin staat "Alle Limburgers maken Limburg mee". De landschapselementen in de gemeente Leudal worden geïnventariseerd. Het landschapsbeheer wordt uitgevoerd met het gemeentelijk Serviceteam, vrijwilligers en basisscholen. Er zijn aanplantacties voor bewoners, zo wordt de Boomfeestdag georganiseerd waaraan elk jaar enkele lokale basisscholen deelnemen. In de gemeente is een hakhoutbrigade actief, er worden workshops en cursussen georganiseerd op het gebied van landschapsbeheer en ambachten. Bovendien worden initiatieven gefaciliteerd en wordt bosrandenbeheer uitgevoerd.  

Gebruik openbaar groen
Gedurende de laatste jaren heeft de gemeente Leudal een bezuinigingsbeleid gevoerd, waarbij nauwelijks investeringen in speelvoorzieningen hebben plaatsgevonden. Er is slechts een klein budget voorzien voor controle en onderhoud. Voor het onderhoud is maximaal € 50.000 beschikbaar. Incidenteel kan één speeltoestel vervangen worden. Bij toenemende ouderdom nemen de onderhoudskosten toe. Bovendien neemt het aantal speelvoorzieningen binnen Leudal toe. Dit budget is beschikbaar voor 78 locaties in Leudal met ruim 500 speel- en sporttoestellen, verdeeld over 16 kernen.

Uit de jaarlijkse (verplichte wettelijke) controles door een externe partij, blijkt dat de komende jaren een groot aantal speeltoestellen vervangen dienen te worden. Eind 2018, begin 2019 is voorzien een voorstel hierover voor te leggen aan college en raad.

Riolering
Kapitaalgoederen en daarmee ook de riolering worden op een adequate manier beheerd en onderhouden, zodat deze goed functioneert en achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

Belangrijkste doelstelling in het Gemeentelijk Rioleringsplan is om de kosten voor de rioleringszorg “minder meer” te laten stijgen dan voorzien was in 2010. Deze doelstelling wordt voortgezet.

Afval
De gemeente Leudal wil, daar waar dat mogelijk is, de bovengrondse containers bij de wijkmilieuparken vervangen door ondergrondse containers. Hierbij gaat het om containers voor inzameling van droge componenten, glas, textiel, plastic verpakkingsafval, drinkpakken en metalen. We doen dit in samenwerking met RD Maasland.

Wat mag dat kosten?

Kapitaalgoederen adequaat onderhouden

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Natuurbescherming en -onderhoud

0

2.344

2.095

2.088

2.090

2.079

Begraafplaatsen

0

16

16

16

16

16

Verkeersveiligheid

0

761

735

833

873

893

Infrastructuur wegen

0

2.295

2.339

2.171

2.231

2.368

Parkeren

0

0

0

0

0

0

Infrastructuur water

0

13

39

43

55

68

Gebruik openbaar groen

0

233

232

230

190

159

Riolering

0

3.129

3.498

3.554

3.623

3.658

Afval

0

2.403

2.501

2.501

2.503

2.503

Baten

Natuurbescherming en -onderhoud

0

-6

-6

-6

-6

-6

Begraafplaatsen

0

-7

-7

-7

-7

-7

Verkeersveiligheid

0

-27

-27

-27

-27

-27

Infrastructuur wegen

0

-96

-96

-96

-96

-96

Parkeren

0

0

0

0

0

0

Infrastructuur water

0

-4

-4

-4

-4

-4

Gebruik openbaar groen

0

0

0

0

0

0

Riolering

0

-4.819

-4.843

-4.927

-4.928

-4.937

Afval

0

-2.917

-2.947

-2.947

-2.947

-2.997

Mutaties reserves

0

0

-146

-246

-305

-439

ga terug